สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,102
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดส่งเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านหม้อ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 16:49:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,101
 เรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ขอแก้ไข QR Code ในการส่งแผนงาน/ โครงการในประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสวัสดิการสังคมฯค่ะ
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 16:46:43 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,100
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเร่งรัดส่งเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 16:45:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,099
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเร่งรัดส่งเงินสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 16:41:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,098
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเร่งรัดส่งเงินสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 16:38:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,097
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานพลังงานจังหวัด 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 16:32:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,096
 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:45:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,095
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:41:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,094
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:23:31 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,093
 เรื่อง : ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:18:00 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,092
 เรื่อง : การดำเนินการกรณีมีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:15:52 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,091
 เรื่อง : ขอแจ้งเข้าพื้นที่ดำเนินการ งานศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:13:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,090
 เรื่อง : การฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่น 2/65
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 2. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 15:07:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,089
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:47:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,088
 เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 ตุลาคม 2564 ? 31 มีนาคม 2565)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:46:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,087
 เรื่อง : การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:44:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,085
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:39:33 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,084
 เรื่อง : สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:37:19 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,083
 เรื่อง : รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 ตุลาคม 2564 ? 31 มีนาคม 2565)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:34:54 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,082
 เรื่อง : การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 22 กค. 65 14:32:47 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125   | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๖๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖