สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,667
 เรื่อง : แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 14:01:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,666
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาสำสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 14:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,665
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาสำสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานแรงงานจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 13:58:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,664
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาสำสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 13:56:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,663
 เรื่อง : รายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 12:31:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,662
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 11:30:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,661
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 22566
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 11:16:57 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,660
 เรื่อง : ประชาสัมพันธืเผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 11:09:10 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,659
 เรื่อง : ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 11:07:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,658
 เรื่อง : นำส่งแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2566 และแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2566-2567
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:56:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,656
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการโคกหนองนาของข้าราชบริพาร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:31:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,654
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการโคกหนองนาของข้าราชบริพาร
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:29:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,653
 เรื่อง : การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:15:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,652
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:13:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,651
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:12:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,650
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:09:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,649
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:07:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,648
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 10:06:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,647
 เรื่อง : ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการทิพย์หัตถานวดเพื่อสุขภาพ
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 09:27:24 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,646
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 09:22:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134   | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๐๓๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖