สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,229
 เรื่อง : R2R
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:57:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,228
 เรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด(ส่วนที่ 2)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:57:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,227
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:55:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,226
 เรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:54:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,224
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:51:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,222
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:51:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,220
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนวันประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินแก้ไขภาวะทุพโภชนการในเด็กวัยเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:29:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,219
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:27:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,218
 เรื่อง : ส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biงสำเนาคำสั่งแdding)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:21:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,217
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:15:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,216
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 14:00:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,215
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานพลังงานจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 13:58:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,214
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้ที่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 13:54:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,213
 เรื่อง : ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 13:51:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,212
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ข้อกำหนดจริยธรรมกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 13:49:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,211
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 12:05:16 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,210
 เรื่อง : นำส่งแบบเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 11:58:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,209
 เรื่อง : การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 11:56:23 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,207
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 11:36:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,206
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้รับ : 230 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 11:35:05 น. ]

รับแล้ว : 177 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119   | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖