สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,712
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 13:49:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,711
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 13:46:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,710
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 13:42:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,709
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home lsolation : HI) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 13:40:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,708
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการประชุมในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 12:51:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,707
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สนามที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 12:31:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,706
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สนามที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 12:30:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,705
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ สนามที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine)
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 12:28:38 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,702
 เรื่อง : ขอความอนเคราะจัดโครงการ 26 ส.ค. 64
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 11:29:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,701
 เรื่อง : การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี และดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานคลังจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 11:23:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,700
 เรื่อง : การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 10:33:49 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,699
 เรื่อง : การตรวจสอบการรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (โรคระบาดสัตว์)
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 09:49:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,698
 เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 09:37:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,697
 เรื่อง : แจ้งรหัสการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 รอบที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 09:18:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,696
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 สค. 64 16:41:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,695
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 สค. 64 11:10:09 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,694
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 สค. 64 11:08:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,693
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการเสริมสร้างรับรู้ด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ประจำปี พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 สค. 64 08:57:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,692
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็น การวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 สค. 64 17:33:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,691
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็น การวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อส่งเสริม การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 สค. 64 17:27:26 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,046 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119   | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๕๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖