สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,884
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 15:06:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,883
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 15:04:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,882
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 15:02:36 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,881
 เรื่อง : ขอแจ้งคำสั่งคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 15:02:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,880
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 15:01:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,879
 เรื่อง : เชิญชวนสมัครองค์กรต้นแบบ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:58:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,878
 เรื่อง : ขอแจ้งคำสั่งคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:58:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,877
 เรื่อง : ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:55:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,876
 เรื่อง : ลับ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:55:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,875
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:45:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,874
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:35:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,873
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:33:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,872
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:31:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,871
 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:30:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,870
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:30:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,869
 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีประชาชน (ปกปิดชื่อ)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:27:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,868
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:26:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,867
 เรื่อง : ขออนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:25:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,866
 เรื่อง : ขออนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:24:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,865
 เรื่อง : ขออนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 30 เมย. 67 14:22:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,843 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132   | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๔๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖