สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,994
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประกวด และร่วมกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ปี 2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 15:10:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,993
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 15:03:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,992
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง "การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 14:42:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,991
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:54:00 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,990
 เรื่อง : การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:51:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,989
 เรื่อง : เชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:49:07 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,988
 เรื่อง : การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 230 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:47:52 น. ]

รับแล้ว : 178 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,987
 เรื่อง : การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,985
 เรื่อง : ขอเรียนเขิญเป็นคณะกรรมการการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่พื้นเมือง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Champion ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:42:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,984
 เรื่อง : ขอเรียนเขิญเป็นคณะกรรมการการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากไก่พื้นเมือง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Champion ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:40:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,983
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันหยุดราชการเดือนสิงหาคม 2565
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต. 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:40:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,980
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันหยุดราชการเดือนสิงหาคม 2565
ผู้รับ : 63 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:32:00 น. ]

รับแล้ว : 53 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,978
 เรื่อง : การอนุมัติแผนการใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 (ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2565)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:30:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,976
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันหยุดราชการเดือนสิงหาคม 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:26:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,975
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:24:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,974
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:24:08 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,973
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:23:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,972
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:22:32 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,971
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:10:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,970
 เรื่อง : ส่งแบบข้อมูลการรับเงินโนผ่านระบบKTB
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กค. 65 13:00:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130   | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖