สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,008
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว222 ลว. 22 เมษายน 2567 และสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว223 ลว. 23 เมษายน 2567
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:58:18 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,007
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว222 ลว. 22 เมษายน 2567 และสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว223 ลว. 23 เมษายน 2567
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:54:23 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,006
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว222 ลว. 22 เมษายน 2567 และสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว223 ลว. 23 เมษายน 2567
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:52:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,005
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว222 ลว. 22 เมษายน 2567 และสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว223 ลว. 23 เมษายน 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:50:27 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,004
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อชมรมที่สัครเข้าร่วมคัดเลือกชมรมต้นแบบด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:48:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,003
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.2558
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:46:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,002
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภชหอพระและเบิกพระเนตรพระพุทธรูป ประจำสำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:38:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,001
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ ครั้งที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ? 30 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:35:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,000
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมขี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:25:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,999
 เรื่อง : การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 22567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:24:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,997
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลสรุปสถานการณ์ข่าวของจังหวัดโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:13:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,995
 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับกาสรศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู็ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 13:09:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,993
 เรื่อง : แจ้งข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:45:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,992
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:40:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,991
 เรื่อง : สทศ.จัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 95 (เดือนมกราคม- มีนาคม 2567)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:36:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,990
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:35:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,989
 เรื่อง : ขอเชิญอบรม "การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:30:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,988
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:29:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,987
 เรื่อง : ขอเชิญอบรม "การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:28:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,986
 เรื่อง : ขอเชิญอบรม "การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะ EF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 11:23:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,835 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126   | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๗๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖