สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,295
 เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมระบบรายงานผลการดำเนินงาน (Report System) ระบบ FDA Center ผ่านระบบ Application zoom
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 15:47:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,294
 เรื่อง : โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย 4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล 5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 15:28:40 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,293
 เรื่อง : การดำเนินโครงการขุดลอกคลองชลประทานสาย 1
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ไผ่ล้อม [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 15:24:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,292
 เรื่อง : โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 15:23:32 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,291
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 15:08:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,290
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายด้านความมั่นคงของอาเซียนในอีก 5 ปี ข้างหน้า พ.ศ.2566 - 2570
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:49:23 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,289
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:29:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,288
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:23:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,287
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:19:04 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 199 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,286
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:18:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,285
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:17:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,284
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:17:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,283
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:16:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,282
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ขาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 14:15:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,281
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือน สิงหาคม 2565)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 13:59:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,280
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 13:44:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,279
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 13:40:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,278
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์มติคณะกรรมการมูลนิธิ อสม. และขอความร่วมมือบริจาคเงิน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 13:31:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,277
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และขอเชิญประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 12:05:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,276
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 6/2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 กค. 65 11:53:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116   | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖