สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 43,837
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 17:25:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,836
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับร่วมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 17:23:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,835
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 17:13:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,834
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 5. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 17:02:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,833
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:45:54 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,831
 เรื่อง : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จัดสถานที่
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:44:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,830
 เรื่อง : แจ้งผลการประกวดผลงานเชิงนวัตกรรมด้านสุขภาพโรงเรียน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:41:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,829
 เรื่อง : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จัดสถานที่
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:40:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,827
 เรื่อง : ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม
ผู้รับ : 144 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:10:34 น. ]

รับแล้ว : 94 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,826
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:09:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,825
 เรื่อง : ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:08:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,824
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 16:00:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,823
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้เร่งรัดการแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณเจษฏาบดินบดินทร์ สี่แยกหนองบัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:58:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,822
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้เร่งรัดการแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณเจษฏาบดินบดินทร์ สี่แยกหนองบัว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:57:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,821
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:57:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,820
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
ผู้รับ : 115 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:56:15 น. ]

รับแล้ว : 66 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,819
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
ผู้รับ : 250 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:55:07 น. ]

รับแล้ว : 104 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 146 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,818
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ 0405.5/ว 189 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:52:40 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,817
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:50:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,816
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนเมษายน 2566
ผู้รับ : 151 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 เมย. 66 15:49:15 น. ]

รับแล้ว : 99 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116   | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๗๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖