สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,043
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 15:08:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,042
 เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 15:08:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,041
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ผักขวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 15:01:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,040
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 15:00:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,039
 เรื่อง : กองการสื่อสาร ได้พัฒนา Application DOPA Directory เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:56:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,037
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:48:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,036
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:47:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,035
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:47:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,034
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:46:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,033
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:44:02 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,032
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:40:21 น. ]

รับแล้ว : 212 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 198 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,029
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:37:16 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,028
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:37:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,027
 เรื่อง : ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (ป.3) ที่สลักหลังตัดโอนอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2565 และ ปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:31:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,026
 เรื่อง : การจัดสรรหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:28:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,025
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:28:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,024
 เรื่อง : การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 144 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:26:05 น. ]

รับแล้ว : 93 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,023
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อศึกษาการได้มาซึ่งตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และวาระการดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างสุทธิ์และเที่ยงธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:24:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,022
 เรื่อง : การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:24:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,021
 เรื่อง : การประเมิ่นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 ตค. 66 14:21:59 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116   | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๙๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖