สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,944
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:33:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,943
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเปิดยุทธการ kick off การรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควันพร้อมทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้น
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:32:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,942
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ไอโอดีนในชุมชน พื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:30:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,941
 เรื่อง : การดาเนินโครงการปรับสภาพเเวดล้อมเเละอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 4. ที่ว่าการอำเภอตรอน 5. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:28:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,940
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชิบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:21:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,939
 เรื่อง : การจัดงานวันสถาปนายุวกาชาด ปี 2566 (ส่วนกลาง)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:21:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,938
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:17:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,937
 เรื่อง : การดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:14:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,934
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:07:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,933
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:58:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,932
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดส่งปบบลงทะเบียนและเอกสารการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:57:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,930
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนรูปแบบดำเนินงานโรคเรื้อรังโรค DM/HT ของหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวปฏิบัติงาน PCC ที่เข้าร่วมโครงการขอรับงบบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:48:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,929
 เรื่อง : แจ้งเวียนรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำรุงพันธ์ุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:45:47 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,928
 เรื่อง : การกำหนดตัวชี้วัดของปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:31:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,927
 เรื่อง : ตรวจสอบ ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:30:33 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,926
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกป่าถ่อน หมู่ที่ 4 ต.วังกะพี้
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 2. เทศบาลตำบลวังกะพี้ 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:26:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,925
 เรื่อง : การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมฯ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:21:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,924
 เรื่อง : การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:20:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,923
 เรื่อง : ประชาสัมพันธืการคัดเลือกสตรีดีเด่น ยุวสตรีดีเด่น ปี2565
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:14:07 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,922
 เรื่อง : ประชาสัมพันธืการคัดเลือกสตรีดีเด่น ยุวสตรีดีเด่น ปี2565
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 09:12:49 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,612 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116   | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๗,๓๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖