สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,868
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ภายใต้คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 15:38:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,867
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 15:37:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,866
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการประเด็นการพัฒนาที่ 5 ภายใต้คณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 15:22:10 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,865
 เรื่อง : ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 15:11:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,864
 เรื่อง : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และระดับต้น (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 14:15:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,863
 เรื่อง : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 14:08:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,862
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ(Cluster) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 14:04:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,861
 เรื่อง : เตือนภัยการเกิดโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรค (ฉบับแก้ไข)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 14:02:40 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,860
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ(Cluster) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน ศูนย์กลางเป็นการจัดนิทรรศการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 13:59:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,859
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 13:46:54 น. ]

รับแล้ว : 208 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 197 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,858
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.- 7 ก.ย. 2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 13:44:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,857
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.- 7 ก.ย. 2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 13:42:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,856
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 13:35:04 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 198 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,855
 เรื่อง : บุคคลสัญชาติไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 11:37:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,854
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งตัวคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการไปยังจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 11:35:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,851
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2564
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 10:36:42 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,850
 เรื่อง : มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 10:34:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,848
 เรื่อง : ขอมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 09:49:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,847
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 09:37:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,846
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 09:22:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112   | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๔๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖