สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,029
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก 2. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:14:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,028
 เรื่อง : ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:14:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,027
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:09:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,026
 เรื่อง : ชี้แจงมาตรการการรักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:07:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,025
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโชยน์ฯ
ผู้รับ : 72 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:06:58 น. ]

รับแล้ว : 63 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,024
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนคนไทย คุณภาพทุกช่วงวัยสู่เมืองต้นแบบสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตุถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:03:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,023
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนคนไทย คุณภาพทุกช่วงวัยสู่เมืองต้นแบบสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตุถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:57:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,022
 เรื่อง : ขอรับกรสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียน
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:53:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,021
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:52:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,020
 เรื่อง : การตรวจสอบลักาณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.อบต.ฟากท่า
ผู้รับ : 1. อบต.ฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:50:33 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,019
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด กรอ.4/2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:48:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,018
 เรื่อง : แนวทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:45:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,017
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ...
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:43:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,016
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:42:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,015
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:38:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,014
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:37:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,013
 เรื่อง : ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับชุมชนประมงท้องถิ่น "ชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:37:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,012
 เรื่อง : รายงานผลการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 13:14:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,011
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 12:53:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,010
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 12:51:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112   | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๖,๘๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖