สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 43,968
 เรื่อง : การจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 16:06:01 น. ]

รับแล้ว : 212 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 198 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,967
 เรื่อง : มอบหมายภารกิจการจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์อุทิศถวายบรรพบุรุษ
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง 2. เทศบาลตำบลในเมือง 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 16:03:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,966
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม Kick Off "โครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 15:44:38 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,965
 เรื่อง : ขอรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วงามประจำเดือน เมษายน 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 15:15:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,964
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกวดแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 15:02:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,963
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 14:36:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,962
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระดังจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 13:35:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,961
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดการบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 12:53:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,960
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานข้อมูลภาคีเครือยข่ายในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 11:34:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,959
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยม เสริมพลัง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 11:31:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,958
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 11:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,957
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ
ผู้รับ : 144 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 11:03:46 น. ]

รับแล้ว : 96 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 48 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,956
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โทรสาร
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 11:02:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,955
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 11:00:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,954
 เรื่อง : แจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวขราชการกระทรวง พม. รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:58:15 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,953
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมุลทรัพยากรด้านอาหาร เพื่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอาหาร ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:49:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,952
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 1
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:49:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,951
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 2
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:44:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,950
 เรื่อง : ขอเชิญชมงานนิทรรศการโครงการสำคัญ (Flagship Projects) กระทรวง พม ผ่านระบบ ถ่ายทอดสด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:42:41 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,949
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) รุ่นที่ 3
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 4. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:38:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110   | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖