สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,964
 เรื่อง : การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 14:16:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,963
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย"
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 14:15:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,962
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการ (รถตู้)
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 14:08:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,961
 เรื่อง : การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 14:04:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,960
 เรื่อง : การจัดทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา 38 วรรค 2 พรบทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 รายนางศรีนวล ลุงออ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 14:00:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,959
 เรื่อง : แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 11/2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 13:55:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,958
 เรื่อง : แผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารจัดการฯ
ผู้รับ : 1. อบต.ถ้ำฉลอง 2. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 13:35:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,957
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ SCP
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 13:02:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,956
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 12:30:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,954
 เรื่อง : การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 12:13:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,953
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ฯ ITA ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 11:46:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,952
 เรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหา เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน กรณี เหตุเดือดร้อนรำคาญและมลภาวะจากรถบรรทุก
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 11:19:41 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,951
 เรื่อง : แจ้งผลการแข่งข้นตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวขไทย ครั้งที่ 24
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:50:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,950
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ผSCP) ครั้งที่ 12/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:50:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,949
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพิจารณาบำเหน็จฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:42:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,948
 เรื่อง : ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:40:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,947
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:37:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,946
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเปิดยุทธการ kick off การรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควันพร้อมทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้น
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:37:07 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,945
 เรื่อง : แจ้งผลการแข่งข้นตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวขไทย ครั้งที่ 24
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:36:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,944
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม.แห่งประเทศไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 10:33:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115   | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๗,๑๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖