สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,786
 เรื่อง : ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแนวเขตการปกครอง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 09:11:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,785
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติมตามนโยบายสำคัญของกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 08:42:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,784
 เรื่อง : ขอความร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ.2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 08:37:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,782
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลผู้ประสานงานจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 กพ. 66 08:17:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,781
 เรื่อง : การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 17:23:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,780
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อผุ้แทนประชาชนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 16:36:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,779
 เรื่อง : แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธา่รณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 16:29:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,778
 เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 171 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:57:22 น. ]

รับแล้ว : 118 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,777
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยแล้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:54:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,776
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) อำเภอท่าปลา ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:50:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,774
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:48:41 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,773
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอข้อมูลและช่องทางการติดต่อหน่วยงานเพื่อรองรับการแจ้งการจับและการควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:48:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,772
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Practice Projects) ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:44:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,770
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนี์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:32:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,769
 เรื่อง : ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจการค้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:13:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,768
 เรื่อง : ขอสอบความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนฺ์บริเวณหาดผาเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:10:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,767
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการวิ่ง "ลับแล ปัะนสุข"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 15:07:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,766
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 14:52:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,765
 เรื่อง : การสื่อสารแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 14:45:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,764
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 กพ. 66 14:45:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118   | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๒๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖