สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,732
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศูนย์ครอบครัว
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:43:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,731
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:42:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,730
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:35:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,729
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5-4-64
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:19:39 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,728
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:13:27 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,727
 เรื่อง : โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:08:11 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,726
 เรื่อง : ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนฯ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านฝาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:07:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,725
 เรื่อง : ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:04:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,724
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี สกิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:01:48 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,723
 เรื่อง : ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนฯ
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำอ่าง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 16:00:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,722
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 15:57:35 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,721
 เรื่อง : ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กประสบปัญหาเดือดร้อน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 15:46:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,720
 เรื่อง : สรุปมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศสำหรับสถานที่พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 15:12:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,719
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 14:53:24 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,718
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริตและปะพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2564
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 14:50:53 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,717
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการพัฒนาส่งเสริม การค้า การลงทุนโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566 - 2570
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 14:40:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,715
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 14:16:18 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,714
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามแผนการติดตามบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คณะที่ฯ 3) ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 14:13:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,713
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19 (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 13:54:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,712
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 สค. 64 13:49:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118   | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๔๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖