สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,254
 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.เดือนกรกฎาคม 2565 (สวางคบุรี)
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 16:24:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,253
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 16:21:12 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,252
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 16:16:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,251
 เรื่อง : ขอรับสนับสนุนพันธ์ปลา
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 16:10:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,250
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดรักษาฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 16:01:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,249
 เรื่อง : รายงานผลการสอบวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:52:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,247
 เรื่อง : ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:47:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,245
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ปรากฎพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:22:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,243
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ปรากฎพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ผู้รับ : 230 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:21:10 น. ]

รับแล้ว : 175 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 55 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,242
 เรื่อง : หลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19ในสถานพยาบาลของทางราชการ
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:18:45 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,241
 เรื่อง : การสนับสนุนการดำเนินโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:17:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,240
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:17:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,238
 เรื่อง : หลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19ในสถานพยาบาลของทางราชการ
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:15:33 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,237
 เรื่อง : หลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19ในสถานพยาบาลของทางราชการ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:12:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,236
 เรื่อง : 0905ขอส่งโครงการของบประมาณสนับนุนพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กายอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการทำงาน การให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (ฉบับแก้ไข).pdf
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:12:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,235
 เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:11:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,234
 เรื่อง : หลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19ในสถานพยาบาลของทางราชการ
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:09:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,233
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:08:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,232
 เรื่อง : ความร่วมมืออนุเคราะห์ในการดำเนินงานสำรวจภาคสนามของโครงการวิจัยฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:07:33 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,231
 เรื่อง : การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 26 กค. 65 15:03:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118   | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๕๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖