สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,051
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 ? 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 21:00:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,050
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 ? 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 20:59:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,049
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 ? 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 20:49:06 น. ]

รับแล้ว : 39 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,048
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 17:16:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,045
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบ ข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแล ที่ยื่นคำร้องขอ กู้ยืมเงินกองทุน พก
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 17:04:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,044
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบ ข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแล ที่ยื่นคำร้องขอ กู้ยืมเงินกองทุน พก
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 17:03:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,043
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบ ข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแล ที่ยื่นคำร้องขอ กู้ยืมเงินกองทุน พก
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 17:02:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,042
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอชื่อและผลงานลูกที่มีความกตัญญุกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 226 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:40:10 น. ]

รับแล้ว : 174 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,041
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควนไดรับการยกย่องเป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 226 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:35:58 น. ]

รับแล้ว : 174 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,040
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณธกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:33:01 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : -1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,039
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:33:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,038
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2567
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:31:21 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,037
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:30:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,036
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ : การพัฒนาส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในครอบครัว
ผู้รับ : 181 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:28:11 น. ]

รับแล้ว : 131 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,035
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดขบวนเครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:25:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,034
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับพระนามาภิไธย ส.ธ.
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:23:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,033
 เรื่อง : รายงานการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:22:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,032
 เรื่อง : รายงานการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:20:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,031
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามข้อหารือ สส.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:15:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,030
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 16:00:49 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,835 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124   | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๖๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖