สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,653
 เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 11:21:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,652
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์)
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 11:19:59 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,651
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 11:04:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,650
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:56:51 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,649
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติกต่อเทศบาลตำบลบ้านแก่ง
ผู้รับ : 366 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:46:41 น. ]

รับแล้ว : 168 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 198 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,648
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:41:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,647
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:39:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,645
 เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:26:45 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,643
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นายาง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:09:47 น. ]

รับแล้ว : 67 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,642
 เรื่อง : กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 10:00:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,641
 เรื่อง : ขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:46:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,640
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:45:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,638
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (ทีมเซลล์แมนจังหวัดฉ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Saleman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 3
ผู้รับ : 1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:44:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,637
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:40:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,636
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม โครงการอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:39:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,635
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม โครงการอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:38:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,634
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม โครงการอบรมหลักสูตรชี้แจงพระราชพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:38:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,633
 เรื่อง : การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างกรณีโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:30:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,632
 เรื่อง : ทดสอบระบบ
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กพ. 66 09:06:49 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,631
 เรื่อง : โครการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบกรผลิตและการบริหารจัดการด่านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 4 กพ. 66 13:31:29 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124   | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๘๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖