สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,605
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก 2. อบต.บ้านดารา 3. อบต.บ้านโคน 4. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:43:55 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,604
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:42:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,603
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:40:41 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,602
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) แบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation HI) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation CI) และการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:39:04 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,601
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก 2. อบต.ห้วยมุ่น 3. เทศบาลตำบลทองแสนขัน 4. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:38:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,600
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการออกแบบและประมาณการราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:18:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,599
 เรื่อง : ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 15:10:22 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,598
ด่วน


 เรื่อง : การสนับสนุนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:46:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,597
 เรื่อง : แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:45:37 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,596
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2564
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:13:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,595
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:11:14 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,594
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พศ.2565 (งานนับจด)
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:10:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,593
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:09:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,592
 เรื่อง : แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 14:03:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,591
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 13:58:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,590
 เรื่อง : ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 13:57:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,589
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ฐานข้อมูลนามสงเคราะห์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 13:56:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,587
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 13:55:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,586
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19 (ศบค.) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 13:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,585
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือพิจารณาหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการเสิมสร้างอาชีพ ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 18 สค. 64 13:47:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124   | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๓๓๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖