สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 55,771
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 16:53:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,770
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน กรณีอื่น
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 16:37:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,769
 เรื่อง : ขอรายงานการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 16:20:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,768
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care1) อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 16:17:42 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,767
 เรื่อง : ส่งรายชื่อ ผู้สมัครประกวดร้องเพลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 16:04:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,766
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการสมัครใช้บริการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 15:36:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,765
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 15:36:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,764
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน มกราคม 2567)
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า 2. อบต.ร่วมจิต 3. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 15:34:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,763
 เรื่อง : การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 15:28:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,762
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมในขบวนแห่ในวันพิธีเปิดงาน ?พระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567?
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 15:25:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,761
 เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 15:09:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,760
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:53:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,759
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:52:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,758
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
ผู้รับ : 67 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:50:03 น. ]

รับแล้ว : 54 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 13 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,757
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:48:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,756
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุง
ผู้รับ : 1. อบต.นางพญา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:47:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,755
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:46:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,754
 เรื่อง : สรุปผลการจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผู้รับ : 196 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:44:55 น. ]

รับแล้ว : 141 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 55 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,753
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาใน รายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:44:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,752
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิเทศงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 มค. 67 14:43:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,748 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133   | 134  | 135  | 136  | 137  | 138 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๔๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖