สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,685
 เรื่อง : การคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:11:56 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,684
 เรื่อง : ระบบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:11:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,683
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครและสั่งเสื้อเดิน วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขสุขภาพ ลับแล ปันสุข
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:10:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,682
 เรื่อง : ให้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:09:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,681
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:05:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,680
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (มิติด้านบ้านที่อยู่อาศัย ข้อที่ 1 - 4)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:05:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,679
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณและทุนสนับสนุนกองทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:03:24 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,678
 เรื่อง : แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจของยา PORCINE Epidemic Diarrhea Vaccine RNA particle platform เลขทะเบียน 1F 23/65 (B) รุ่นการผลิต 601002451
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:01:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,677
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดทำแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:55:15 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,675
 เรื่อง : รับสมัครและสั่งเสื้อเดิน วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลับแล ปันสุข season2 (ปี 2567)
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:45:10 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,674
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการเครื่องมือสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่้งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (SEhRT Tools Kit) และโปรแกรมเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:41:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,673
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ท่ามะเฟือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:41:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,672
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางและการป้องกันโรคไข้หูดับ (Streptococcus Suis) ตำบลทุ่งยั้ง และตำบล ไผ่ล้อม อำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม 2. เทศบาลตำบลพระเสด็จ 3. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:34:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,671
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมพีธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:33:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,669
 เรื่อง : ตอบข้อซักถามอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 15:28:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,668
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบูรณาการสาธารณะ เรื่อง การดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 14:07:08 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,667
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 13/2567 และ ครั้งที่ 14/2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 13:59:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,666
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 13/2567 และ ครั้งที่ 14/2567
ผู้รับ : 62 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 13:57:37 น. ]

รับแล้ว : 52 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,665
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 13:41:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,663
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 13:26:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,835 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141   | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๖๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖