สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,421
 เรื่อง : แบบตอบรับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 10:36:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,420
 เรื่อง : รายงานผลการสวมหมวกนิรภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 10:23:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,419
 เรื่อง : ส่งใบตอบรับการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 10:22:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,418
 เรื่อง : ส่งใบตอบรับการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 08:57:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,417
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 16:22:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,416
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 16:17:34 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,415
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (ไตรมาสที่ 4)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 16:13:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,414
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 16:10:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,413
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 16:07:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,412
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:46:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,411
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ของผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:38:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,410
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:25:13 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,409
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:17:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,408
 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:15:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,407
 เรื่อง : การติดตามข้อมูลสาธารณภัยผ่าน line สำหรับเจ้าหน้าที่ (line fondue manager)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:14:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,406
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer และเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz-idol) ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:12:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,405
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : 650701_ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้าร่วมการ่อบรมฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 15:11:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,404
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพืั้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 14:51:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,403
 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 14:49:23 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,402
 เรื่อง : การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กค. 65 14:43:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156   | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๐๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖