สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,483
 เรื่อง : การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:32:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,482
 เรื่อง : การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:32:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,481
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:30:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,480
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:28:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,478
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:26:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,477
 เรื่อง : ขอความร่วมมือให้สำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการอาหารที่มีผลิตภัณฑ์กัญาชาจำหนาย หรือปรุงผลสมในอาหารและประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการตามประกาศ ฯ ที่กรมอนามัยกำหนด
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:08:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,476
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมและสถานที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 10:26:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,474
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์(การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 10:23:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,473
 เรื่อง : ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 10:13:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,472
 เรื่อง : ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 10:11:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,471
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 10:08:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,470
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งยกเลิกการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine) (ฝั่งสนามกีฬาด้านที่มีอัฒจันทร์) และเปลี่ยนชื่อผู้ใช้กระแสไฟฟ้า
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 10:02:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,469
 เรื่อง : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 09:56:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,468
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสรุปบทเรียนการพัฒนาและความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 08:32:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,467
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 17:53:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,466
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 17:52:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,465
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 17:51:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,464
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 17:50:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,463
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 17:49:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,462
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 17:48:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153   | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖