สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,587
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 09:58:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,586
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัย
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 09:55:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,585
 เรื่อง : แบบตอบรับ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ 13 ก.ค. 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 09:40:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,584
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการด้านพลังงานชุมชน (แก้ไข)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 09:22:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,583
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 09:07:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,582
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 09:03:50 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,581
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 08:56:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,580
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แม่พูล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 08:38:04 น. ]

รับแล้ว : 212 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 193 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,578
 เรื่อง : การประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มีปัญหาซ้ำซ้อน : ระบบการดูแลช่วยเหลือรายกรณี
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 08:26:50 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,577
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 08:26:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,576
 เรื่อง : การประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มีปัญหาซ้ำซ้อน : ระบบการดูแลช่วยเหลือรายกรณี
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 08:25:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,575
 เรื่อง : การประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่มีปัญหาซ้ำซ้อน : ระบบการดูแลช่วยเหลือรายกรณี
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 08:24:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,574
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา ?สมเด็จองค์ปฐม? พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554
ผู้รับ : 236 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 17:06:07 น. ]

รับแล้ว : 181 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 55 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,573
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเร่งรัดการลงพิกัดกลุ่มเปราะบางในแอปพลิเคชัน พ้นภัย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 16:28:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,572
 เรื่อง : ขอส่งหลักสูตรและคู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 3. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 16:18:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,571
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 16:08:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,570
 เรื่อง : โครงการต่อเนื่อง การส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 16:06:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,569
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 15:56:12 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,568
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 15:46:57 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 45 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,567
 เรื่อง : ไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 15:43:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148   | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๕๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖