สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,724
 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:40:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,723
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:37:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,722
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:15:50 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,721
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:13:32 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,720
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:11:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,719
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:09:09 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,718
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565
ผู้รับ : 156 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:08:37 น. ]

รับแล้ว : 111 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 45 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,717
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 2/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,716
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 10:01:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,714
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุนการศึกษาเอไอเอสเพื่อบุตร อสม. คนเก่งหัวใจแกร่งสานต่องานสาธารณสุขไทย
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 09:59:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,713
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเฝัาระวังอาหารปลอดภัย รอบที่ 2 และประเมินรับรองมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary MarKet) ต้นแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 09:43:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,712
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการประเมินนรับรองมาตรฐานการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี (Street Food good Health) ต้นแบบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 09:33:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,711
 เรื่อง : การดำเนินการกรณีมีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 09:24:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,710
 เรื่อง : ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 09:20:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,709
 เรื่อง : ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 08:58:37 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,708
 เรื่อง : ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 08:54:31 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,707
 เรื่อง : ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 08:52:36 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,706
 เรื่อง : ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง 2. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 3. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 08:50:57 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,705
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 08:34:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,704
ด่วนมาก


 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/65
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 17:50:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142   | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๖๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖