สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,875
 เรื่อง : ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการดำเนินงาน เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 09:47:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,874
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 09:26:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,873
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 09:01:00 น. ]

รับแล้ว : 46 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,872
 เรื่อง : แจ้งแผนการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 09:00:46 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,871
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 มค. 66 08:48:56 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,870
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 18:03:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,869
 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นค่าปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาคสำหรับไตยมาสที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 17:20:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,868
 เรื่อง : ขอให้จัดส่งรายงานการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 16:15:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,867
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 15:59:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,865
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 15:49:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,864
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัย ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 15:37:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,863
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เเจ้งสำนักทะเบียนอำเภอเเละสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนเเละบัตรประจำตัวตามกฎหมายต่อไป
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 15:35:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,862
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 15:20:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,861
 เรื่อง : รายงานการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 15:12:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,860
 เรื่อง : ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ปีงบ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:57:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,859
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของจังหวัดอุตรดิตถ์รายกลยุทธ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:56:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,858
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัย ในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:55:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,857
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัย ในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:54:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,856
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมและแถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:47:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,855
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัย ในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160   | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๘๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖