สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 2,950
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 11:11:23 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,949
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:44:55 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,948
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้รับ : 147 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:43:40 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 105 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,946
 เรื่อง : การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:32:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,945
 เรื่อง : การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอฟากท่า
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:30:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,944
 เรื่อง : การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอบ้านโคก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:27:58 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,943
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการควบคุมค่าคลอลีนอิสระคงเหลือของระบบการผลิตน้ำประปาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:26:31 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,942
 เรื่อง : การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:26:24 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,941
 เรื่อง : การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 10:20:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,940
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับ : 38 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 09:57:22 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 19 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,939
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมรถยนต์หกล้อ เพื่อขนย้ายซองบังคับสัตว์ เพื่อใช้ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 09:51:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,937
 เรื่อง : การประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 09:17:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,936
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานการจัดทำแผนรายประมาณการโครงการงบประมาณจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 เมย. 63 09:09:33 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,935
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 402 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:54:22 น. ]

รับแล้ว : 132 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 270 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,934
 เรื่อง : รายงานข้อมูลลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในหน่วยงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:36:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,933
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ไฟป่า)
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:30:36 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 2,932
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ไฟป่า)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:29:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,931
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจ้ดหาพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายในการค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวังโรตติดต่อเชื้่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:24:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,930
 เรื่อง : แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:14:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 2,929
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 เมย. 63 16:11:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,772 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139 จำนวนการเรียกใช้งาน ๑๙,๒๕๔,๐๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖