สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,403
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยนชน(ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 17:52:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,402
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยนชน(ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 17:51:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,401
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยนชน(ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 17:49:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,400
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 17:45:13 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,398
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2566
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:35:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,397
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงมายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:28:48 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,396
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการดำรงชีวิตตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:24:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,395
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:20:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,393
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ - พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือส่งมอบอุปกรณ์ และดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 2 และปี 3 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:12:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,391
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมหารือการดำเนินงานกิจกรรมบริการในโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 (PPA)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:08:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,390
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 16:03:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,389
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:53:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,388
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:49:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,387
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:43:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,386
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดอุตรดิตถ์ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:14:44 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,385
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:14:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,384
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการในโรงเรียน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 4. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 5. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:09:03 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,383
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการในโรงเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 15:05:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,382
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 14:49:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,381
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก 2. อบต.ฝายหลวง 3. อบต.แม่พูล 4. เทศบาลตำบลหัวดง 5. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มีค. 66 14:40:04 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183   | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖