สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 57,472
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 15:37:13 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 57,471
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 15:27:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,470
 เรื่อง : การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 15:24:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,469
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 15:21:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,468
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 15:13:29 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 57,467
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)ปีงบประมาณ 2567และขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 15:07:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,466
 เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๗) ของกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:59:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,465
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)ปีงบประมาณ 2567และขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:51:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,464
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)ปีงบประมาณ 2567และขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:49:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,463
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)ปีงบประมาณ 2567และขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:47:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,462
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:43:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,461
 เรื่อง : การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:41:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,460
 เรื่อง : แจ้งผลพิจารณาและอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:23:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,459
 เรื่อง : ประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:18:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,458
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวัฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:17:27 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 57,457
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:08:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,456
 เรื่อง : ขอส่่งโครงการ ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ (Give Blood, Give lives, Give forever)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 14:02:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,455
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 13:57:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,454
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถุกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 13:39:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,453
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถุกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 5 กพ. 67 13:32:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,739 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178   | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๑๒,๘๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖