สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,961
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 14:23:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,960
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 14:18:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,959
 เรื่อง : ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 14:00:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,958
 เรื่อง : การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตาม 12 นโยบายรัฐบาล และการขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 13:54:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,957
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 13:52:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,956
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 13:49:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,955
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 13:48:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,954
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 13:46:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,953
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลตรอน
ผู้รับ : 97 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลตรอน [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 13:28:12 น. ]

รับแล้ว : 80 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 17 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,952
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 12:58:53 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,951
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 12:44:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,950
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลน้ำริด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 12:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,948
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกระดับกุรงเทพมหานคร
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 12:08:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,947
 เรื่อง : แจ้งผลการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 11:34:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,946
 เรื่อง : แจ้งผลการประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 11:33:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,945
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 11:00:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,944
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 10:59:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,943
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 10:57:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,942
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 10:56:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,941
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีค. 66 10:55:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157   | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๑๑๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖