สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,240
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 1) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:51:04 น. ]

รับแล้ว : 46 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,239
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรุัฐ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:50:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,234
 เรื่อง : ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:32:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,233
 เรื่อง : ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:30:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,232
 เรื่อง : เชิญประชุม กรอ.จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 20กันยายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:30:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,231
 เรื่อง : ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:17:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,230
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงและโภชนาการ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:14:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,229
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงและโภชนาการ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:13:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,228
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงและโภชนาการ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 14:11:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,224
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันนเื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:49:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,223
 เรื่อง : รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ประจำเดือนกันยายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:48:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,222
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการกระจายลองกองเพื่อยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:44:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,221
 เรื่อง : เชิญประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 20 กันยายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:41:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,220
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:21:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,219
 เรื่อง : การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกอบเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:13:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,218
 เรื่อง : เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:09:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,217
 เรื่อง : เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 13:09:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,215
 เรื่อง : การรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 12:50:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,214
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:58:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,213
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ผลการดำเนินงานสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:57:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,783 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154   | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๓๗๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖