สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,679
 เรื่อง : การดำเนินการกรณีมีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 13:54:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,678
 เรื่อง : การโอนเงินชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก 2. อบต.น้ำไผ่ 3. อบต.บ้านโคน 4. อบต.ชัยจุมพล 5. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 13:27:47 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,677
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โทรสารแจ้งเตือนสภาพอากาศ
ผู้รับ : 140 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 13:25:28 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,676
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเตือนสภาพอากาศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 13:23:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,675
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติตาม พรบ อาวุธปืนฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 13:11:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,674
 เรื่อง : ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 12:09:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,673
 เรื่อง : ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้งาน E-DOPA License
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 11:47:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,672
 เรื่อง : ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้งาน E-DOPA License
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 11:44:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,671
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 11:39:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,670
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 11:22:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,669
 เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 10:44:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,668
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 10:06:45 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,667
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ 4 และขอความร่วมมือลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมฟรี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 10:05:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,666
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ 4 และขอความร่วมมือลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมฟรี
ผู้รับ : 60 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 10:00:59 น. ]

รับแล้ว : 50 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,665
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ 4 และขอความร่วมมือลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมฟรี
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 09:59:31 น. ]

รับแล้ว : 75 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,664
 เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 09:21:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,663
 เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 09:21:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,662
 เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 09:20:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,661
 เรื่อง : การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านฝาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กค. 65 09:00:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,660
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และปลอดภัยในชีวิต เรื่อง และทรัพย์สิน กิจกรรมที่ดำเนินการ : มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่อง TO BE NUMBER ONE อำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 18:24:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144   | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๐๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖