สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,794
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ เรื่อง การบริโภคพืชผักปลอดภัย
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 11:38:49 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,793
 เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 11:30:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,792
 เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 11:29:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,790
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ เรื่อง การบริโภคพืชผักปลอดภัย
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 11:27:14 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,789
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 ห้วงเดือน กรกฏาคม 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 10:47:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,788
 เรื่อง : ส่งข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 10:15:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,787
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:42:34 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,786
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 7/2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:39:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,785
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:39:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,784
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:32:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,783
 เรื่อง : ตัวอย่างแบบคำสั่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:27:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,782
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:23:46 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,781
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากรอบรมเกษตรกร
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 09:19:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,780
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดการบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 08:56:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,779
 เรื่อง : การมอบบ้านโครงการสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 08:20:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,778
 เรื่อง : กรณี บุกรุกที่สาธารณประโยชน์แปลงที่ดิน เลขที่ อต 0070 เลขที่ดิน 581 ตำบลบ้านหม้อ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านหม้อ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 17:49:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,777
 เรื่อง : การตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม .ทางพระพุทธศาสนา ?หมู่บ้านรักษาศีล ๕? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 17:42:43 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,775
 เรื่อง : การตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 16:35:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,774
 เรื่อง : การตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 16:34:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,772
 เรื่อง : การตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับเขต ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กค. 65 16:34:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139   | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๐๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖