สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,325
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.หาดงิ้ว [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 14:03:21 น. ]

รับแล้ว : 68 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,324
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
ผู้รับ : 402 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.หาดล้า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 14:02:05 น. ]

รับแล้ว : 200 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,323
 เรื่อง : แจ้งข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:57:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,322
 เรื่อง : แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:55:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,321
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับรายชื่ออนุกรรมการฯผู้เข้าร่วมตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:54:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,320
 เรื่อง : อัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:48:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,318
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:38:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,317
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:34:53 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,316
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:31:20 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,315
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:28:26 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,314
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:25:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,313
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2566
ผู้รับ : 38 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 13:16:23 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,312
 เรื่อง : ขอส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 11:57:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,311
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 11:53:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,309
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 11:42:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,308
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่ย้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 11:36:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,307
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 11:29:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,306
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม คปจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 11:14:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,305
 เรื่อง : การขออนุญาตประกอบกิจการ ตามพะรราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 10:46:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,304
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจคุณสมบัติผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2551
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 มค. 66 09:57:20 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139   | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๓๓๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖