สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 10,612
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/562
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 17:48:11 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,611
 เรื่อง : ผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 17:40:31 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,610
 เรื่อง : ผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 17:38:48 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,609
 เรื่อง : ผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 17:36:05 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,608
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่ป่าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 16:51:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 10,607
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 16:09:47 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 13 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,606
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:48:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 10,605
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรวาล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:25:22 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,604
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน 2. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 4. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:23:51 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,603
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"จังหวัดอุตดริตถ์ ครั้งที่ 2/2562
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:23:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 10,602
 เรื่อง : ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:20:02 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,601
 เรื่อง : เรียนเชิญร่วมเป็นเกียยรติในพิธีเปิด และร่วมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:11:02 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,600
 เรื่อง : การลงพื้นที่ดิคตามความก้วยหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:10:01 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,599
 เรื่อง : การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ
ผู้รับ : 81 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 15:01:24 น. ]

รับแล้ว : 39 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 42 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,598
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 14:53:29 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,597
 เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 14:43:50 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,596
 เรื่อง : แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ
ผู้รับ : 226 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 14:42:51 น. ]

รับแล้ว : 77 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 149 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,595
 เรื่อง : แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 14:38:03 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,594
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 14:31:23 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 10,593
 เรื่อง : ขอความสำรวจความเหมาะสมการก่อสร้างบ่อซีเมนต์เก็บน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค - บริโภค ของตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 สค. 62 14:29:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,992 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100 จำนวนการเรียกใช้งาน ๑๗,๖๔๗,๐๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖