สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 5,818
 เรื่อง : การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 20:36:50 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,817
 เรื่อง : การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 20:35:06 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 144 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,816
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 19:03:14 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,815
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 19:02:06 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 144 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,814
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(กปน. และ จนท.รปภ)
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 16:55:34 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 33 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,812
 เรื่อง : รับเสื้อ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 15:32:51 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,811
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
ผู้รับ : 231 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 15:25:02 น. ]

รับแล้ว : 53 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 178 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,810
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนายอำเภอทุกอำเภอ
ผู้รับ : 131 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 15:02:25 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 86 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,808
 เรื่อง : การดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษรปี62
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:53:43 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,807
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:51:40 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,806
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:47:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 5,805
 เรื่อง : แบบตอบรับอบรมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:28:46 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,804
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   รพ.สต.หลวงป่ายาง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:18:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 5,803
 เรื่อง : ขอแจ้งผลการอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 จำนวน 17 ราย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:11:19 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 14 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,802
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ผู้รับ : 48 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 14:03:21 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 23 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,800
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาบึงทุ่งกะโล่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 13:46:03 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 5,799
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต7จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 13:33:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 5,798
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจังหวัด
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 13:23:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 5,797
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเดินทางไแศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก และเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 12:58:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 5,796
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กพ. 62 12:32:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,116 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56 จำนวนการเรียกใช้งาน ๑๖,๒๗๑,๐๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖