สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,230
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 15:25:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,229
 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 15:06:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,228
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและตรวจเยี่ยมประกอบการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 15:01:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,227
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและตรวจเยี่ยมประกอบการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:59:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,226
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:58:57 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,225
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและตรวจเยี่ยมประกอบการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:58:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,224
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและตรวจเยี่ยมประกอบการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:57:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,222
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:53:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,221
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งปัญกาและอุปสรรคในการนำนโยบายกระทรวงแรงงานฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:52:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,220
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งปัญกาและอุปสรรคในการนำนโยบายกระทรวงแรงงานฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:51:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,219
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งปัญกาและอุปสรรคในการนำนโยบายกระทรวงแรงงานฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:50:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,218
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันช้างไทย
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:48:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,217
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:48:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,216
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปล่อยกระแสไฟฟ้า สำหรับให้บริการยืนยันตัวตนและจัดทำระบบพร้อมเพย์ให้กับประชาชน
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:43:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,215
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมโครงการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เป็นแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" แบบ One Stop Service
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:42:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,214
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมโครงการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เป็นแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" แบบ One Stop Service
ผู้รับ : 1. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:41:39 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,213
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:37:57 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,212
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและตรวจเยี่ยมประกอบการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:37:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,211
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:34:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,210
 เรื่อง : การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:27:19 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191   | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๑๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖