สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,639
 เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:40:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,638
 เรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมประเมินมาตรฐานคลินิกวัยรุ่นฉบับ พ.ศ. 2563 และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,637
 เรื่อง : ให้มารับเงินอุดหนุนฯ
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:16:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,636
 เรื่อง : ให้มารับเงินอุดหนุนฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:15:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,635
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:13:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,634
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:12:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,633
 เรื่อง : สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม 2565)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:10:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,632
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:06:31 น. ]

รับแล้ว : 212 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 193 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,631
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 15:03:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,628
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:58:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,626
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:57:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,625
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:56:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,623
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:48:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,622
 เรื่อง : เเจ้งแผนการบริหารจัดการเเละติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:47:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,616
 เรื่อง : ประกาศคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและอิหม่านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผลงานปี 2563)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:39:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,614
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:24:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,613
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการมหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 / 2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 14:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,612
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 13:55:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,611
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่..) พ.ศ.....
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 13:54:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,610
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กค. 65 13:53:03 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146   | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖