สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,706
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 17:04:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,705
 เรื่อง : แจ้งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำปาด 2. อบต.บ้านโคน 3. อบต.ชัยจุมพล 4. เทศบาลตำบลหัวดง 5. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:58:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,704
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:54:31 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,703
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:53:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,702
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ประเมินรับรองผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Hotel) ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 2. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ 3. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:53:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,701
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:51:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,700
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:49:56 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,699
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:48:57 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,697
 เรื่อง : การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:46:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,696
 เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการสรรหา ประชุม ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 4. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:30:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,695
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:29:26 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,694
 เรื่อง : แต่งตั้งนายกกิ่งกาชาดอำเภอ รองนายก เหรัญญิกและเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:29:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,693
 เรื่อง : ส่งใบเสริจรับเงินค่าบำรุงลูกเสือตลอดชีพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:27:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,692
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:27:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,691
 เรื่อง : ส่งใบเสริจรับเงินค่าบำรุงลูกเสือตลอดชีพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:25:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,690
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:23:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,688
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:19:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,687
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:17:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,686
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนนำ้ดื่มขวด ตรา PEA
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:16:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,685
 เรื่อง : การคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมย. 67 16:11:56 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,834 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140   | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๕๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖