สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,546
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนบุคลากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 11:35:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,545
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 11:12:56 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,543
 เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 11:07:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,542
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "กิจกรรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 11:06:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,541
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 11:03:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,540
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 10:59:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,539
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 10:57:39 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,538
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งขาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 10:55:07 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,537
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน GREEN Health Hotel
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 10:48:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,536
 เรื่อง : ข้อมูลการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 10:46:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,535
 เรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 10:18:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,534
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 09:54:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,533
 เรื่อง : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 4 ) (รูปแบบออนไลน์)))
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 09:42:10 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,532
 เรื่อง : การสำรวจอาคารเพื่อติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลง ผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 09:38:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,531
 เรื่อง : การสำรวจอาคารเพื่อติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลง ผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 09:33:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,530
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 09:14:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,529
 เรื่อง : แบบตอบรับโครงการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 09:01:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,528
 เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 08:54:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,527
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 08:52:25 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,526
 เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 08:52:13 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150   | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖