สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,516
 เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการ ค.ป.ค.ม.จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 09:10:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,515
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 31-1/2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 09:07:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,514
 เรื่อง : ขอแจ้งผลการคัดเลือกคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ การมีทีมหมอครอบครัวดีอย่างไร จากความประทับใจของประชาชน ระดับเขตสุขภาพที่ 2
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 09:06:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,513
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 08:58:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,512
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 08:54:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,511
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดทำผลการปฏิบัติงานการผลิตปละการตลาดข้าวครบวงจรปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนปกิบัติงานปีการผลิต2567/68
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 2. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 3. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 5. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 เมย. 67 08:15:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,510
 เรื่อง : ขอแจ้งคืนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 18:24:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,509
 เรื่อง : สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 17:52:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,508
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2566/2567 ของอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 17:22:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,507
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาลความโปร่งใส การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตในการป
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:56:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,506
 เรื่อง : ขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:54:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,505
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมซักซ้อมการรายงาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:48:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,504
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามรายชื่อRe- x-ray
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:42:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,503
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:37:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,502
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด (เดือนเมษายน 2567)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:36:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,501
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.หาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:34:42 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,500
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:32:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,499
 เรื่อง : ขอเรียนนายประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:20:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,498
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:16:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,497
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 เมย. 67 16:12:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149   | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๘๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖