สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,209
 เรื่อง : การจัดงานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566- 2570)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:25:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,208
 เรื่อง : คำกล่าวบูชาพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:24:39 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,207
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:22:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,206
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับซื้อ กระเทียม หอมหัวใหญ่ หรือหอมแดง และกระจายออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดพืชหัว ปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:21:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,205
 เรื่อง : สำรวจสถานที่ที่ตั้งรูปเหมือนพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:19:49 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,204
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:17:55 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,203
 เรื่อง : ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:15:45 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,202
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 14:13:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,200
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด และการหาแนวทางการส่งต่อและดูแลผุ้ป่วยจิตเวชฉุึกเฉินที่มีสาเหตุจากการใช้ยาเสพติด
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 13:51:46 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,199
 เรื่อง : โครงการพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม หรือแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา/เศรษฐกิจพอเพียง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 13:38:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,198
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการจัดหาวิทยุสื่อสาร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 13:32:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,197
ด่วน


 เรื่อง : ส่งใสมัครเข้าร่วมโครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 13:32:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,196
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 12:54:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,195
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:49:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,194
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 2
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:43:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,193
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:28:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,192
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:25:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,191
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:25:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,190
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:20:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,189
 เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีค. 66 11:20:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192   | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๑๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖