สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,212
 เรื่อง : การอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:39:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,211
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:30:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,210
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:27:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,209
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:22:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,208
 เรื่อง : ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:20:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,207
 เรื่อง : การออกใลอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:17:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,206
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุนการลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 11:16:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,204
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 10:22:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,203
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 8/2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 10:13:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,202
 เรื่อง : ขอเชิญรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 10:06:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,201
 เรื่อง : ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ดำเนินการในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 09:13:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,200
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 09:13:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,199
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ (PALAD REPORT)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 07:53:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,198
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ (PALAD REPORT)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 กย. 66 07:52:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,197
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุด ปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหาย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานการค้า มนุษย์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กย. 66 18:41:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,196
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุด ปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหาย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานการค้า มนุษย์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กย. 66 18:38:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,195
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการต้นแบบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กย. 66 18:34:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,194
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กย. 66 17:25:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,193
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเช่าใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กย. 66 16:57:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,192
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2566 ครั้งที่ 29/2566 และครั้งที่ 30/2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 18 กย. 66 16:42:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,783 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155   | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๔๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖