สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,441
 เรื่อง : ขอความอนุเคราห์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง 5. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 15:04:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,440
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 15:01:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,439
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอลับแล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:36:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,438
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:32:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,437
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำรหับจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:29:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,436
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจพันธุ์ป่าไม้
ผู้รับ : 1. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:17:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,435
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้พื้นที่เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหน้าวัดพระยาปันแดน หมู่ที่ 4 บ้านพญาแมน
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:16:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,434
 เรื่อง : การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:07:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,433
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขภาวะทุพโภชนาารในเด็กวัยเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 14:07:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,432
 เรื่อง : การสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวีด 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 13:38:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,431
 เรื่อง : รายงานผลการสอบวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 13:01:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,430
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์ทดแทนตำแหน่งว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 12:01:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,429
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 11:43:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,428
 เรื่อง : รายงานผลแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสับปะรด ปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 11:29:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,427
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์ ทดแทนตำแหน่งว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานพลังงานจังหวัด 3. สำนักงานสถิติจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 11:21:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,426
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตดิตถ์ ทดแทนตำแหน่งว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 11:10:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,425
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 11:07:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,424
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์ทดแทนตำแหน่งว่าง
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 11:00:47 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,423
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์ทดแทนตำแหน่งว่าง
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 10:59:37 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,422
 เรื่อง : แบบตอบรับ การให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 4 กค. 65 10:38:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155   | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๐๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖