สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,503
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีะ 2565
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:54:40 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,502
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีะ 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:52:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,501
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ เดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,500
 เรื่อง : ขขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ เดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:34:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,499
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ เดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:33:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,498
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ เดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:31:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,497
 เรื่อง : ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565
ผู้รับ : 229 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 12:31:54 น. ]

รับแล้ว : 177 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,496
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 12:06:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,495
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส่งใหม่)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 12:02:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,494
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:53:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,493
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:46:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,492
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:45:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,491
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:44:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,490
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,489
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:42:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,488
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:41:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,487
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,486
 เรื่อง : การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:38:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,485
 เรื่อง : การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:36:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,484
 เรื่อง : การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 11:34:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152   | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖