สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,524
 เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 08:45:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,522
 เรื่อง : การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กค. 65 08:31:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,521
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้ความรู้และจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 16:57:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,520
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญส่งชื่อบุคคลผู้ที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 16:30:02 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,519
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญส่งชื่อบุคคลผู้ที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2565
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 16:26:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,518
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประกวดคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 16:20:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,517
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 16:12:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,516
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ภาพสินค้า และ เก็บข้อมูลสินค้า สินค้า GI จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทำหนังสือเผยแพร่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ภาคเหนือ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รับ : 1. อบต.ห้วยมุ่น
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 15:51:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,515
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ภาพสินค้า และ เก็บข้อมูลสินค้า สินค้า GI จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทำหนังสือเผยแพร่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ภาคเหนือ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รับ : 1. อบต.นางพญา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 15:50:31 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,514
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ภาพสินค้า และ เก็บข้อมูลสินค้า สินค้า GI จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทำหนังสือเผยแพร่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ภาคเหนือ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 15:49:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,513
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 15:44:38 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,512
 เรื่อง : การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 15:42:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,511
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งสริมการพัฒนาเด็ฏปฐมวัยระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 15:03:12 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,510
 เรื่อง : นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 14:57:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,509
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการที่ว่าง
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 14:41:02 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,508
 เรื่อง : ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 14:21:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,507
 เรื่อง : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงาน
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 14:18:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,506
 เรื่อง : การรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 14:05:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,505
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 14:04:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,504
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตณะที่ 1 คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผน)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กค. 65 13:56:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151   | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖