| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 1299   29 มกราคม 2567   ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 1298   29 มกราคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0023.3 / 1297   29 มกราคม 2567   การจัดส่งรายชื่อและจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 1296   29 มกราคม 2567   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1295   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1294   29 มกราคม 2567   ปลดทหารประจำการออกจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0023.3 / 1293   29 มกราคม 2567   ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา ระดับประเทศ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.1 / 1292   29 มกราคม 2567   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.2 / 1291   29 มกราคม 2567   ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ปฏิบัติราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1290   29 มกราคม 2567   ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้ปฏิบัติราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 1289   29 มกราคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 1288   29 มกราคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 1287   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นายสมหมาย พิมพ์อูบ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1286   29 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028/ / 1285   29 มกราคม 2567   ขอส่งแบบคำร้องกรณีขอให้ติดตามเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานฯลฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ)  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0033 / 1284   29 มกราคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.เบญจพร มั่นอิ่มา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 1283   29 มกราคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / 1282   29 มกราคม 2567   หารือการรับโอน (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 1281   29 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0023.2 / 1280   29 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาร้องทุกข์ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1279   29 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 1278   29 มกราคม 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0002 / 1277   29 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1276   29 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 1275   29 มกราคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.3 / 1274   29 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผ่นจารอักขระเพื่อนำมาเป็นชนวนในการประกอบพิธีการสร้างพระพุทธรูป สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และเหรียญ สิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 1273   29 มกราคม 2567   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ด้านแปรรูปสัตว์น้ำ ระดับประเทศ ปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.1 / 1272   29 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.3 / 1271   29 มกราคม 2567   รายงานสภาพอ่างเก็บน้ำผาโปดและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อขอรับการออกแบบและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.3 / 1270   29 มกราคม 2567   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมสำรวจออกแบบ ประมาณราคาและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผาโปดและอาคารระบายน้ำล้น  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 1269   29 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 1268   29 มกราคม 2567   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.3 / 1267   29 มกราคม 2567   หนังสือรับรองของผู้บริหาร  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / 1266   29 มกราคม 2567   การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / 1265   29 มกราคม 2567   การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้างงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 125 เมตร  นายกเทศมนตรีตำบลวังกะพี้  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.5 / 1264   29 มกราคม 2567   ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  นายบรรจง ศรีสะอาด นายนิรุจ ดังดี และนายประสงค์ มั่้นกันนาน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0022 / 1263   29 มกราคม 2567   ขอส่งคืนและเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุประเภทสิ่งปลูกสร้าง  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0023.2 / 1262   29 มกราคม 2567   การเตรียมความพร้อมตรวจโบนัส ปี 2567  นายก อบต.น้ำไคร้  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.1 / 1261   29 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1260   29 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1259   29 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1258   29 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1257   29 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1 / 1256   29 มกราคม 2567   การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.1 / 1255   29 มกราคม 2567   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 1254   29 มกราคม 2567   ขอให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 1253   26 มกราคม 2567   ขอส่งรายงานผลการคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 1252   26 มกราคม 2567   ขอขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1251   26 มกราคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกีนและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 1250   26 มกราคม 2567   การบริหารจัดการข้อมูลเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว  ผู้บังคับการตำรวจภูะรจังหวัด พ.ศ. 2567  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 8199 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164