| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 4234   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายนวัตกรณ์ ดีบาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4233   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางอารีย์รัตน์ ทิมยิ้ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4232   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางปณิดา ตะสุข  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4231   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวฉันทนา ทับทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4230   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสุดใจ มานาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4229   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางหล้า อ่องฮุ่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4228   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายนัน ตายศ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4227   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายบุญมี นิลลิกา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4226   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางจุฑามาศ คำสะใน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4225   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายทองดี แสนคำ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4224   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางไกร อินอรรณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4223   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางพยอม ผอบเหลือง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4222   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายธนภัทร พัฒณะกลิ่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4221   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสาวองุ่น มหานาค  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4220   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางลำยงค์ พิมพ์จันทร์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4219   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางชนาบุญ กว้างเกียบรติคุณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4218   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางสายสมร สิงห์ชูโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4217   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประครอง คงแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4216   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางประคอง คงแก้ว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4215   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นายสุรพล อยู่บาง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4214   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางกรรณิพร จันทนากุล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4213   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางภิณพร ชนัทนาวา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4212   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางบุญช่วย นาคพริก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4211   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางกิตติญา หอมสุ่ม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4210   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางจำเนียร สิงหะ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4209   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายวีรวุฒิ เจริญพันธ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4208   5 เมษายน 2566   แจ้งให้นำเงินชำระหนี้แทนผู้กู้ยืม  นางสาวจตุพร กมลงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0005/ / 4207   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นายพร ดูสอาด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4206   5 เมษายน 2566   แจ้งการผิดนัดค้างชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  นางทองเหรียญ กมลงาม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4205   5 เมษายน 2566   ขอส่งแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 4204   5 เมษายน 2566   ขอส่งเอกสารที่ขอรับการสนับสนุน และการกู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0014.1 / 4203   5 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฎิบัติราชการการของหัวหน้าส่วนราชการ(ประเภทอำนวยการส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2566  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0017.2 / 4202   5 เมษายน 2566   การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0019.4 / 4201   5 เมษายน 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบกาประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.2 / 4200   5 เมษายน 2566   การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 4199   5 เมษายน 2566   การขออนุมัติโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0034(1)/ / 4198   5 เมษายน 2566   ข้าราชการเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 4197   5 เมษายน 2566   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยกรณีแผ่นดินไหวประจำปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0017.3 / 4196   5 เมษายน 2566   ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.2 / 4195   5 เมษายน 2566   การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.3 / 4194   5 เมษายน 2566   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ประจำเดือนเมษายน 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1/ว / 4193   5 เมษายน 2566   แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  บัญชีแจ้งท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 4192   5 เมษายน 2566   ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 4191   5 เมษายน 2566   ขอส่งเอกสารขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม)  คลังเขต 6  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 4190   5 เมษายน 2566   การมอบอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 4189   5 เมษายน 2566   การจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 4188   5 เมษายน 2566   ขออนุญาตสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งค่ายอาสาพัฒนาชนบท  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0028 / 4187   5 เมษายน 2566   รายงานผลการเบิกจ่าย งปม.65  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 4186   5 เมษายน 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0031/ / 4185   5 เมษายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในสำนักงาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217