| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 / 2648   6 มีนาคม 2567   ส่งคำร้องขอย้าย  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005/ / 2647   6 มีนาคม 2567   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 2646   6 มีนาคม 2567   แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Digtal Pension  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2645   6 มีนาคม 2567   สำรวจความพึงพอใจผู้ถือบัตรประชารัฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 2644   6 มีนาคม 2567   ตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0005/ / 2643   6 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 2642   6 มีนาคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2641   6 มีนาคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0033 / 2640   6 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายแพทย์ เอนก นส.พนารัตน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2639   6 มีนาคม 2567   ข้าราชการขอนุญาตไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร นายแพทย์ณุกานต์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2638   6 มีนาคม 2567   รายงานลการเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2637   6 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานพัมนาคุณภาพงานยาเสพติดภายหลังการรับรองครบ 1 ปี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.2 / 2636   6 มีนาคม 2567   การรายงานผลดำเนินการแก้ไขปัญหาคำขอออกโฉนดที่ดิน(ส.ค.1 ) ที่ค้างดำเนินการ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0029.1/ / 2635   6 มีนาคม 2567   ให้ข้าราชการไปรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0033 / 2634   6 มีนาคม 2567   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จรรยพร เก๊าทอง)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 2633   6 มีนาคม 2567   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จิราพร จันลอย)  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 2632   6 มีนาคม 2567   นำส่งวารสารเพื่อนเพิ่งพา ฉบับที่ 21  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 2631   6 มีนาคม 2567   ข้าราชการมารายงานตัว  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0023.2 / 2630   6 มีนาคม 2567   คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 2629   6 มีนาคม 2567   มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / 2628   6 มีนาคม 2567   มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 2627   6 มีนาคม 2567   การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 2626   6 มีนาคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2625   6 มีนาคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2624   6 มีนาคม 2567   ขอให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน  นางวิมลรัตน์ พินจอง  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / 2623   6 มีนาคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง  นายอำเภอลับแล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 2622   6 มีนาคม 2567   ขอให้เร่งดำเนินการทำเส้นทางเข้าบ้าน  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 2621   6 มีนาคม 2567   รายงานความคืบหน้าเทศบัญญัติ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021 / 2620   6 มีนาคม 2567   รายงานการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0009 / 2619   5 มีนาคม 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0020.4 / 2618   5 มีนาคม 2567   การเพิกถอนและแก้ไขโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.1/ / 2617   5 มีนาคม 2567   ขอให้พนักงานอัยการรับมอบอำนาจแก้ต่างคดีปกครอง  อัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 2616   5 มีนาคม 2567   ให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน)ฯ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0025 / 2615   5 มีนาคม 2567   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2614   5 มีนาคม 2567   นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 2613   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2612   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2611   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2610   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2609   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2608   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0032 / 2607   5 มีนาคม 2567   การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 2606   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2605   5 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2604   5 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2603   5 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 2602   5 มีนาคม 2567   เชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์  แจงท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0002 / 2601   5 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2600   5 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2599   5 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสสงคราม  สำนักงานสัสดีจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8199 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164