| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.1 / 2547   4 มีนาคม 2567   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 / 2546   4 มีนาคม 2567   การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0013 / 2545   4 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พ.ศ.2567  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0018.1 / 2544   4 มีนาคม 2567   การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ปี 2567 ครั้งแรก  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2543   4 มีนาคม 2567   ส่งตัวบุคลากรกลับหน่วยต้นสังกัด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2542   4 มีนาคม 2567   ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค3) รุ่นที่ 4/67 กลับหน่วยต้นสังกัด  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2541   4 มีนาคม 2567   ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค3) รุ่นที่ 4/67 กลับหน่วยต้นสังกัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 2540   4 มีนาคม 2567   ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค3) รุ่นที่ 4/67 กลับหน่วยต้นสังกัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0011/ / 2539   4 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือปิดประกาศห้ามเกษตรกรเผาที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  บัญชีแนบท้าย(แจ้งเวียน)  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 2538   4 มีนาคม 2567   ขอเลือนการประชุมคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2537   4 มีนาคม 2567   การคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2536   4 มีนาคม 2567   การคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2535   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2534   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2533   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2532   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2531   4 มีนาคม 2567   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 2530   4 มีนาคม 2567   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0029.1/ / 2529   4 มีนาคม 2567   ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต0017.2 / 2528   4 มีนาคม 2567   การขออนุมัติโครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. 2567  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 2527   4 มีนาคม 2567   ขอรับพระราชทานผ้าห่มพระธาตุพระฝาง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2526   4 มีนาคม 2567   ขอรับพระราชทานน้ำสรงพระธาตุพระฝาง  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0033.308 / 2525   4 มีนาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท ควอลิตี้ เมดิคอลอินเตอร์ จำกัด  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0033.308 / 2524   4 มีนาคม 2567   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท โกลบอลไดแอก จำกัด  โรงพยาบาลทองแสนขัน
  อต0017.5/ / 2523   4 มีนาคม 2567   ขอเชิญเป็นวิทยากร  ดร.ภาวนา กิติวิมลชัย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 2522   1 มีนาคม 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 2521   1 มีนาคม 2567   รายงานจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0021 / 2520   1 มีนาคม 2567   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผู้อำนวยการศูนย์เขต9พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2519   1 มีนาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0025 / 2518   1 มีนาคม 2567   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2517   1 มีนาคม 2567   รายงานการใชามาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2516   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2515   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการพัฒนาจิตใจผู้ตองขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 2514   1 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2513   1 มีนาคม 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 2512   1 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานผลตามแบบประเมินผล (สคส.03) และรายงานผลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 2511   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 2510   1 มีนาคม 2567   รายงานข้อมูลชื่อผู้ต้องขังรายสำคัญ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 2509   1 มีนาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5))  อธิบดีกรมป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 2508   1 มีนาคม 2567   รายงานการทำลายแบบพิมพ์ฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 2507   1 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงโรงงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 2506   1 มีนาคม 2567   ขอความร่วมมือตรวจติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงโรงงานบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0025 / 2505   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานตามแนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2504   1 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.อรพรรณ - นส.ประภาภรณ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2503   1 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.วรวรรณ ปิ่นรัตน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0032 / 2502   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 2501   1 มีนาคม 2567   ส่งแบบการประเมินของบุคลากรทีปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0022 / 2500   1 มีนาคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2499   1 มีนาคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0022 / 2498   1 มีนาคม 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 5398 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108