| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005 / 7981   6 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการระงับสิทโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 7980   6 กรกฏาคม 2566   ขออนุญาตย้ายนักโทษเด็ดขาดเข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7979   6 กรกฏาคม 2566   รายงานข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7978   6 กรกฏาคม 2566   การฝึกอบรม หลักสูตรทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7977   6 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์นำประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7976   6 กรกฏาคม 2566   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7975   6 กรกฏาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 2566/2566  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7974   6 กรกฏาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่ง 9030 และ 9744/2566  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 7973   6 กรกฏาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7972   6 กรกฏาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7971   6 กรกฏาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7970   6 กรกฏาคม 2566   ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิ (นางสาวทรรศนันท์ สมกาวิ)  ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7969   6 กรกฏาคม 2566   ขอทราบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 7968   6 กรกฏาคม 2566   การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในข่ายจะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7967   6 กรกฏาคม 2566   รายงานผู้ต้องขังเสียชีวิต  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 7966   6 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเป็นผู้จัดรูปแบบรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางคญะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงาน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0002/ / 7965   6 กรกฏาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005 / 7964   6 กรกฏาคม 2566   ขอส่งหลักฐานและสำเนาใบโอนเงินกองทุน กสจ.  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 7963   6 กรกฏาคม 2566   ขอยกเลิกการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0010 / 7962   6 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้องที่ชำรุง เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยการขายตลาด  คณะกรรมการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต.0018.1/ / 7961   6 กรกฏาคม 2566   รายงานโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.4 / 7960   6 กรกฏาคม 2566   การขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน กากฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0007 / 7959   6 กรกฏาคม 2566   การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำน่าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0025 / 7958   6 กรกฏาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7957   6 กรกฏาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7956   6 กรกฏาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0011/ / 7955   6 กรกฏาคม 2566   ขอส่งสำเนาสัญญา  ร้าน เอสเคเซอร์วิส  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 7954   6 กรกฏาคม 2566   ขอส่งสำเนาสัญญา  ผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเอสเอส จำกัด  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 7953   6 กรกฏาคม 2566   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้หัวข้อการสวมหมวกนิรภัย 100 %  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 7952   6 กรกฏาคม 2566   หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0016 / 7951   6 กรกฏาคม 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 7950   6 กรกฏาคม 2566   แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7949   6 กรกฏาคม 2566   การออกหนังสือสำคัญแสดงการเป๊นผู้ใหญ่บ้าน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7948   6 กรกฏาคม 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสร้างสภาพวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชน (ภาคเหนือ)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 7947   6 กรกฏาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2566  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / 7946   6 กรกฏาคม 2566   การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต.0023.5 / 7945   6 กรกฏาคม 2566   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ขอรับบำเหน็จปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.2/ว / 7944   6 กรกฏาคม 2566   ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ,2 , สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ , ประธานอาชีวศึกษา,อาชีว ราชภัฎ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 7943   6 กรกฏาคม 2566   การทบทวนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 000/ / 7942   5 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  สืนางสาววนิดา สิทธิวง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7941   5 กรกฏาคม 2566   แจ่งการผิดนัดชำระหนี้  สืนางบัวา สิทธิวง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7940   5 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวรัชนก แพลงกระโทก  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7939   5 กรกฏาคม 2566   แจ่งการผิดนัดชำระหนี้  นางสุวรรณารี สนโต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7938   5 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาวกนกวรรณ รอดภัย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7937   5 กรกฏาคม 2566   แจ่งการผิดนัดชำระหนี้  นายหมาย ผ่องใส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7936   5 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางปรีชา แก้วสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7935   5 กรกฏาคม 2566   แจ่งการผิดนัดชำระหนี้  นางเจริญ แก้วสว่าง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7934   5 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  สิรินางสาวพรรณิพา ทอง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7933   5 กรกฏาคม 2566   แจ่งการผิดนัดชำระหนี้  นายอิ๊ด ทองศิริ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 000/ / 7932   5 กรกฏาคม 2566   แจ้งให้นำเงินมาชำระหนี้แทน  นางสาพิรุณ ปิติยนต์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217