| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต.0021/ / 8181   12 กรกฏาคม 2566   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1/ว / 8180   12 กรกฏาคม 2566   การป้องกันการใช้มูลนิธิหรือสมาคมแอบอ้างให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการกระทำความของหน่วยงานราชการ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 8179   12 กรกฏาคม 2566   พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0017.3 / 8178   11 กรกฏาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 8177   11 กรกฏาคม 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0019.4 / 8176   11 กรกฏาคม 2566   การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.3 / 8175   11 กรกฏาคม 2566   คัดเลือกการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 8174   11 กรกฏาคม 2566   พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 8173   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0009 / 8172   11 กรกฏาคม 2566   ข้าราชการขอโอน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 8171   11 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจพัสดุเเละผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างศูนย์ พก.  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 8170   11 กรกฏาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจพัสดุเเละผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างศูนย์ พก.  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 8169   11 กรกฏาคม 2566   หนังสือรับรอง นางภาวนา โล่ห์ประเสริฐ  นางภาวนา โล่ห์ประเสริฐ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 8168   11 กรกฏาคม 2566   ขอสงวนเอกสาร  หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.001 / 8167   11 กรกฏาคม 2566   หนังสือรับรองนายณัฐพงษ์ วรัตม์กันยกร  นายณัฐพงษ์ วรัตม์กันยกร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0023.5 / 8166   11 กรกฏาคม 2566   ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอำนวยการเพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.001 / 8165   11 กรกฏาคม 2566   หนังสือรับรองนายสุรพงษ์ ธงเก้า  นายสุรพงษ์ ธงเก้า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.1 / 8164   11 กรกฏาคม 2566   การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (น.ส.ล. อต 0946)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 8163   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรญานเรือนจำด้านอาคารสถานที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8162   11 กรกฏาคม 2566   ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการกรณีปกติประจำปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 2)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 8161   11 กรกฏาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 8160   11 กรกฏาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต.0018.1/ / 8159   11 กรกฏาคม 2566   ส่งหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฯ สัปดาห์ที่ 1  ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ.  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0007 / 8158   11 กรกฏาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขาตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0007 / 8157   11 กรกฏาคม 2566   ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  สำนักงานประมงจังหวัด
  รง 0487 / 8156   11 กรกฏาคม 2566   ให้ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1 / 8155   11 กรกฏาคม 2566   การจ้างปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ สข.พิชัย  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8154   11 กรกฏาคม 2566   การจ้างปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่ สข.พิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.1 / 8153   11 กรกฏาคม 2566   ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 8152   11 กรกฏาคม 2566   ให้ชำระเงินค่าจ้างล่วงหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8151   11 กรกฏาคม 2566   ขอคืนพื้นที่ที่ประกาศเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย ปี 2547  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 8150   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8149   11 กรกฏาคม 2566   ส่งแบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิเพื่อให้ในการกู้เงินธนาคารออมสิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8148   11 กรกฏาคม 2566   ส่งรายงานการเงิน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8147   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 8146   11 กรกฏาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0025 / 8145   11 กรกฏาคม 2566   รายงานการรับตัวผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 8144   11 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 8143   11 กรกฏาคม 2566   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 8142   11 กรกฏาคม 2566   ขอร้องทุกข์ดำเนินคดี  พนักงานสอบสอบ สภ.เมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 8141   11 กรกฏาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2/ / 8140   11 กรกฏาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.4 / 8139   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 8138   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.4 / 8137   11 กรกฏาคม 2566   รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
  อต 0017.2 / 8136   11 กรกฏาคม 2566   การอนุมัติโครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 8135   11 กรกฏาคม 2566   การแจกจ่ายจุดรับสัญญาณ LTE กรมการปกครอง  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 8134   11 กรกฏาคม 2566   ส่งหลักฐานการคืนเงินให้ลูดหนี้กองทุน พก  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 8133   11 กรกฏาคม 2566   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  นายธนเนศ เขียวสะอาด  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0033.101.2 / 8132   11 กรกฏาคม 2566   ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิตฯ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217