| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.5 / 2240   21 กุมภาพันธ์ 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0002 / 2239   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0017.5 / 2238   21 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 1 เดือน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0002 / 2237   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2236   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2235   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2234   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2233   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2232   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2231   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2230   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 2229   21 กุมภาพันธ์ 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0020.1 / 2228   21 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายพีรชญา ทองทา  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 2227   21 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อน นางวิลัยรัตน์ สระทองหย่อม  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 2226   21 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ จำนวน 2 ราย นส.ปรียาภรณ์- นายธนกร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 2225   21 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการช่วยราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.5 / 2224   21 กุมภาพันธ์ 2567   “IGNTIE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”และขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0020.4 / 2223   21 กุมภาพันธ์ 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 2222   21 กุมภาพันธ์ 2567   การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0022 / 2221   21 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) ประจำเดือน มกราคม 2567  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0010 / 2220   21 กุมภาพันธ์ 2567   การจัดพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (พ.ศ.2564-2567)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0017.2 / 2219   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 2218   21 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งงบเดือนเงินผลพลอยได้  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 2217   21 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งรายงานการเงินผลพลอยได้ประกอบการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0005/ / 2216   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบรายงานสรุปผลการสำรวจ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 2215   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคแพร่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2214   21 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการและพนักงานราชอารเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 2213   21 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0020.4 / 2212   21 กุมภาพันธ์ 2567   เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 2211   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 22702/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 2210   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานการประชุม  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0021 / 2209   21 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2208   21 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2207   21 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัย (อัคคีภัย)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2206   21 กุมภาพันธ์ 2567   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 2205   21 กุมภาพันธ์ 2567   การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปี 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0023.4 / 2204   21 กุมภาพันธ์ 2567   ชี้แจงคัดค้านวิธีการชั่วคราวก่อนการพิจารณาพพากษา  ตุลาการศาลปกครอง(นางสมพร ถาวรวิริยะนันท์)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.4 / 2203   21 กุมภาพันธ์ 2567   การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มกครองข้อมุ,ลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0013/ว2202 / 2202   21 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  นายอำเภอทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  0017.1 / 2201   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondoe) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / 2200   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondoe) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / 2199   21 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondoe) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  0017.1 / 2198   21 กุมภาพันธ์ 2567   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondoe) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ตามบัญชีแนบท้าย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 2197   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0010 / 2196   21 กุมภาพันธ์ 2567   ดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการให้บริการของกองทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 2195   21 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 2194   21 กุมภาพันธ์ 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0002 / 2193   21 กุมภาพันธ์ 2567   ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเป็นกรณีพิเศษก่อนการเรียกกำลังพลสำรอง ปี 2567  นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005/ / 2192   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบ กสส.01 ของโครงการที่คณะอนุกรรมการ มีมติอนุมัติ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005/ / 2191   21 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินกองทุนฯ งวดที่ 2 เข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130