| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 9009   4 สิงหาคม 2566   เน้นย้ำมาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 9008   4 สิงหาคม 2566   เน้นย้ำมาตรการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 9007   4 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานฝึกวิชาชีพของเรืองจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9006   4 สิงหาคม 2566   รายงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 9005   4 สิงหาคม 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0025 / 9004   4 สิงหาคม 2566   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 9003   4 สิงหาคม 2566   ขออนุมัติเปิดระบบขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระบบบันทึกผลการติดประกาศ/ตรวจสอบพื้นที่ชุดประชาคมข้าวนาปรัง ปี 2565  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 9002   4 สิงหาคม 2566   ส่งรายงานทะเบียนคุมและรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0019.4(อกส.จ.)/ / 9001   4 สิงหาคม 2566   แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 9000   4 สิงหาคม 2566   ส่งเอกสารการขอปลดหนี้รายบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคืน  พัฒนาการอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 8999   4 สิงหาคม 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8998   4 สิงหาคม 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8997   4 สิงหาคม 2566   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8996   4 สิงหาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8995   4 สิงหาคม 2566   รายงานการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0035 / 8994   4 สิงหาคม 2566   หนังสือรับรองสภาพวัด  วัดน้อย (ร้าง)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8993   4 สิงหาคม 2566   ขอให้ไปดำเนินการเรื่องออกโฉนดที่ดินรายวัดน้อย (ร้าง)  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0025 / 8992   4 สิงหาคม 2566   ส่งแบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิเพื่อใช้ในการกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0003 / 8991   4 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานคลังจังหวัด
  อต 0020.1 / 8990   4 สิงหาคม 2566   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 8989   4 สิงหาคม 2566   รายงานเงินกองทุนค่าใช้จ่ายดำเนินงานของกรมการปกครอง เดือน ก.ค.66  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0028 / 8988   4 สิงหาคม 2566   ส่งงบทดลองและรายจ่ายได้ ค่าใช้จ่าย  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0020.1/ / 8987   4 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 8986   4 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ (นายเอกพิษณุ)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 8985   4 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งข้าราชการ (ปกายฟ้า)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 8984   4 สิงหาคม 2566   กรมที่ดินถูกฟ้องคดี  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 8983   4 สิงหาคม 2566   หนังสือรับรองสภาพวัด  วัดบ้านบุ่ง (ร้าง)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 8982   4 สิงหาคม 2566   ขอให้ไปดำเนินการเรื่องออกโฉนดที่ดินรายวัดบ้านบุ่ง (ร้าง)  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต.0018.1/ / 8981   4 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน (อบก.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 8980   4 สิงหาคม 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 8979   4 สิงหาคม 2566   ขอให้ไปดำเนินการเรื่องออกโฉนดที่ดินรายวัดบ้านบุ่ง (ร้าง)  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0005 / 8978   4 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์จำนวนผู้พิการระบบทะเบียนคนพิการของ กรม  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 8977   4 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 8976   4 สิงหาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอน้ำปาด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8975   4 สิงหาคม 2566   ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  นายอำเภอทองแสนขัน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8974   4 สิงหาคม 2566   ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 8973   4 สิงหาคม 2566   ชี้แจ้งข้อเท็จจริง  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ)  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 8972   4 สิงหาคม 2566   การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 8971   4 สิงหาคม 2566   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์  นางสาวจรัสรสวี จันทร์แก้ว  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0029.1/ / 8970   4 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0020.1 / 8969   4 สิงหาคม 2566   ตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.2 / 8968   4 สิงหาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งาน Company User Authorizer 2 ในระบบ KTB  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 8967   4 สิงหาคม 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีวันหยุดราชการติดต่อกัน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 8966   4 สิงหาคม 2566   รายงานสรุปผลการตรวจรับอาหารดิบ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0017.1/ / 8965   4 สิงหาคม 2566   รายงานผลการออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องไทยธรรมและชุดสังฆทาน  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.2/ / 8964   4 สิงหาคม 2566   เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน/ถอนเงิน บัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานบรรเทาทุกข์ เลขที่บัญชี ๐๖๘-๑-๖๐๘๔๓-๔  ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 8963   4 สิงหาคม 2566   ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย/ถอนเงิน บัญชีสำรองจ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจังหวัด งานสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๖๘-๑-๒๗๐๑๘-๖  ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 8962   4 สิงหาคม 2566   ขอรับการสนับสนุนวิทยากรโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  แจ้งท้าย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 8961   4 สิงหาคม 2566   การดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  นายอำเภอตรอน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 8960   4 สิงหาคม 2566   การดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236