| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / 5762   18 พฤษภาคม 2566   การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5761   18 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1/ / 5760   18 พฤษภาคม 2566   โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033.101.3 / 5759   18 พฤษภาคม 2566   ส่งคำขอประเมินบุคคลและผลงานฯ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 5758   18 พฤษภาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002 / 5757   18 พฤษภาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 5756   18 พฤษภาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0013 / 5755   18 พฤษภาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสถิติจังหวัด
  อต 0033.010 / 5754   18 พฤษภาคม 2566   ขอส่งคำขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 5753   18 พฤษภาคม 2566   การเดินทางไปรับน้ำสรงพระราชทาน  นายสนาม กอนวงษ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0002 / 5752   18 พฤษภาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.2 / 5751   18 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ รายนาสา ใจหล้า  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5750   18 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดิน นายบุญ กลเรียน  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0035 / 5749   18 พฤษภาคม 2566   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0033.001 / 5748   18 พฤษภาคม 2566   หนังสือรับรอง นายณัฐกร หงษ์ดำเนิน  นายณัฐกร หงษ์ดำเนิน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0008 / 5747   18 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต0014.3/ / 5746   18 พฤษภาคม 2566   ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หม่ดความจำเป็นหรือซืำซ้อน  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0035 / 5745   18 พฤษภาคม 2566   วัดเหล่าป่าสา ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์ท่ีธรณีสงฆ์แทน  นายทรงศักดิ์ฺ ทิอ่อน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 5744   18 พฤษภาคม 2566   วัดเหล่าป่่าสา ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประโยชน์ท่ีธรณีสงฆ์แทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0018.1 / 5743   18 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้าย  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 5742   18 พฤษภาคม 2566   ส่งตัวพนักงานราชการเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 5741   18 พฤษภาคม 2566   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) (รัชรินทร์ ตันติสุนทร)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0023.5 / 5740   18 พฤษภาคม 2566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) เพิ่มเติม  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 5739   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งผลการดำเนินงานการจัดทำทำเนียบองคกร  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5738   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 5737   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งแบบการเสนอโคงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 5736   16 พฤษภาคม 2566   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0012 / 5735   16 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรอบการประเมินครังที่ 1/2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5734   16 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการรอบการประเมินครังที่ 1/2566  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต0017.3 / 5733   16 พฤษภาคม 2566   การแจ้งบัญชีสำรองให้มารายงานตัวเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0012 / 5732   16 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีแรก (1 เม.ย.66)  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5731   16 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต 0012 / 5730   16 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการไปรายงานตัว  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  อต.0023.5 / 5729   16 พฤษภาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต.0023.5 / 5728   16 พฤษภาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 5727   16 พฤษภาคม 2566   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระดับจังหวัด 76 จังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.1 / 5726   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 5725   16 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร"  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 5724   16 พฤษภาคม 2566   ขอรับการสบับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและการบริการประชาชนที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.2 / 5723   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ รายนางรุณ คุณะจำ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5722   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ รายน.ส.สินทร ตันศรี  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5721   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯ รายนางเตือนใจ แก้วพูลปกรณ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5720   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินฯรายนายสาด เตชัย  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5719   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดิน รายนางประพิมพ์  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.2 / 5718   16 พฤษภาคม 2566   ขอส่งสำเนาทะเบียนการครอบครองที่ดินราย นางประพิมพ์ เดชายันต์บัญชา  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  กก 5115 / 5717   16 พฤษภาคม 2566   ตอบรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5716   16 พฤษภาคม 2566   ส่งแบบสำรวจ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5715   16 พฤษภาคม 2566   ส่งแบบรายงานการประเมินห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5714   16 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5713   16 พฤษภาคม 2566   ส่งสำเนาคำสั่งเลือนเงินเดือนของข้าราชการ (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236