| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0007 / 10859   25 กันยายน 2566   การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต0018.1/ / 10858   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง (เกษียณอายุราชการ)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 10857   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1/ / 10856   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง  ผูว่าราชการจงหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 10855   25 กันยายน 2566   ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0018.1/ / 10854   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเเละให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับเเต่งตั้ง ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2566)  นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1 / 10853   25 กันยายน 2566   ส่งแบบแจ้งรายการการก่อหนี้ผูกพันและเงินคงเหลือของเงินนอกงบประมาณ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011/ / 10852   25 กันยายน 2566   แจ้งไม่ประสงค์ยื่นคำแถลงนั่งพิจารณาคดี  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 10851   25 กันยายน 2566   ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10850   25 กันยายน 2566   ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10849   25 กันยายน 2566   ขอรับทราบรายงานดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0029.1/ / 10848   25 กันยายน 2566   ขอส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)  อธิบดีกรมการจัดหางาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  อต 0023.2 / 10847   25 กันยายน 2566   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการจัดหา  เลขานุการ ก.อบต.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0019.4 / 10846   25 กันยายน 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0016 / 10845   25 กันยายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 2/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต0023.3 / 10844   25 กันยายน 2566   แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสํารอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ของบุคลากรที่ถ่ายโอนที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1 / 10843   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10842   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10841   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10840   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10839   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10838   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10837   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10836   25 กันยายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10835   25 กันยายน 2566   ขออนุญาตจำหน่ายด้วยประการใด ๆ และย้ายวัตุระเบิด พร้อมทั้งขออนุญาติซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ราย บริษัท ยู.ดี.มาร์เบิล จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 10834   25 กันยายน 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันให้สัตว์ต่อสู้กันนอกจากโค กระบือ แพะ แกะ  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / 10833   24 กันยายน 2566   ขอเชิญเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  -  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 10832   24 กันยายน 2566   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คณะกรรมการ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.5/ / 10831   22 กันยายน 2566   การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 10830   22 กันยายน 2566   การมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.2 / 10829   22 กันยายน 2566   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0005 / 10828   22 กันยายน 2566   ขอส่งหนังสือแบบขอยกเลิกการจัดการหาครอบครัวอุปการะ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 10827   22 กันยายน 2566   การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 10826   22 กันยายน 2566   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2566)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.4 / 10825   22 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 10824   22 กันยายน 2566   ขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 10823   22 กันยายน 2566   ขอยกเลิกโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัย ค้ามนุษย์  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0023.4 / 10822   22 กันยายน 2566   ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005 / 10821   22 กันยายน 2566   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0017.3 / 10820   22 กันยายน 2566   การจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0020.1 / 10819   22 กันยายน 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.5 / 10818   22 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้กับพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งครุ)  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.5 / 10817   22 กันยายน 2566   การตรวจสอบและพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้กับพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งครุ)  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.5/ / 10816   22 กันยายน 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0017.5/ / 10815   22 กันยายน 2566   การพิจารณาจัดสรรเงินโควตากลางจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม2566  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 10814   22 กันยายน 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566  ประธานฝ่ายสาธารณูปโภคของคณะสงฆ์ (ธ) จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / 10813   22 กันยายน 2566   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / 10812   22 กันยายน 2566   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566  ประธานฝ่ายสาธารณูปโภคของคณะสงฆ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 10811   22 กันยายน 2566   ขอส่งเงินคงเหลือ จากโครงการที่สนับสนุนให้แก่องค์การสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033 / 10810   22 กันยายน 2566   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นิสารัตน์ คมสัน)  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236