| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 741   11 มกราคม 2567   เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 740   11 มกราคม 2567   ขอเชิญเป็นพิธีกร  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 739   11 มกราคม 2567   แจ้งการทำสัญญาจ้างเช่าเต็นท์ขนาดใหญ่  หจก.สุขุม  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 738   11 มกราคม 2567   จ้างเช่าเต็นท์ขนาดใหญ่  แนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0031 / 737   11 มกราคม 2567   ขออนุญาตให้ข่าราชการเดินทางไปต่างประเทศ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0033.010 / 736   11 มกราคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 735   11 มกราคม 2567   โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวงพระแท่นศิลาอาสน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมศิลปากร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 734   11 มกราคม 2567   การรังวัดตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 3210  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 733   11 มกราคม 2567   ข้าราชการขอลากิจเลี้ยงดูบุตร นส.สุชีรา รัตนมุง  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 732   11 มกราคม 2567   ขอเชิญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะ กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อบ้าน  นายกเทศบาลตำบลท่าเสา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 731   11 มกราคม 2567   ขอเชิญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอแนะ กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อบ้าน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 730   11 มกราคม 2567   ขอความช่วยเหลือเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  แม่ชีณัฐสุดา สงวนจารีต  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 729   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน มิถุนายน 2565 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 728   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน ธันวาคม 2564 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 727   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน มิถุนายน 2564 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 726   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 725   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน มิถุนายน 2563 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 724   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน สิงหาคม 2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 723   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน มิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0017.1/ / 722   11 มกราคม 2567   ขอความช่วยเหลือตามหาญาติ  พระชวโรจน์ อานุภาพพันเลิศ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 721   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน เมษายน 2566 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 720   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน ธันวาคม 2565 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 719   11 มกราคม 2567   รายงานการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดในวันสิ้นเดือน ธันวาคม 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0002 / 718   11 มกราคม 2567   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0020.1 / 717   11 มกราคม 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 716   11 มกราคม 2567   ขอความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แบบ RT-PCR  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 715   11 มกราคม 2567   ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร การอบรม ITA 25 ม.ค. 67 ณโรงแรม ต้นทอง  ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัะฐ เขต 6  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 714   11 มกราคม 2567   ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร การอบรม ITA 25 ม.ค. 67 ณโรงแรม ต้นทอง  ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0018.1/ / 713   11 มกราคม 2567   ขอรับการสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 สำหรับดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.2/ / 712   11 มกราคม 2567   หารือการเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.1/ / 711   11 มกราคม 2567   ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 710   11 มกราคม 2567   แจ้งแนวทางการปฏิบัติการออกหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.5 / 709   11 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายบุญชุม มีรัตน์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 708   11 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0017.5 / 707   11 มกราคม 2567   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0010 / 706   11 มกราคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0010 / 705   11 มกราคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานการขยายเวลาชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005/ / 704   11 มกราคม 2567   ขอส่งเอกสารการเงินกองทุน พก ประจำเดือนธันวาคม 25  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0025 / 703   11 มกราคม 2567   รายงานสรุปผลการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ประจำปี 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 702   11 มกราคม 2567   ส่งรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 701   11 มกราคม 2567   แจ้งเรื่อง ผู้ถูกควบคุมถึงแก่ความตาย กรณีของ นักโทษเด็ดขาดชายสุธี แก้วฮี่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 700   11 มกราคม 2567   มอบอำนาจให้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ และใบอนุญาตตั้งโณงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 699   11 มกราคม 2567   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 698   11 มกราคม 2567   การตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 697   10 มกราคม 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  นายณัฐพร พลเสน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 696   10 มกราคม 2567   ดำเนินการตรวจสอบข้อเมูลและแก้ไขในระบบการให้ริการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 695   10 มกราคม 2567   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 694   10 มกราคม 2567   โครงการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 693   10 มกราคม 2567   กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.3 / 692   10 มกราคม 2567   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130