| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 7381   30 มิถุนายน 2566   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 7380   30 มิถุนายน 2566   แจ้งเลขบัญชีธนาคาร  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0020.1 / 7379   30 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0007 / 7378   30 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0005 / 7377   30 มิถุนายน 2566   ขอนำส่งแบบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0034(2) / 7376   30 มิถุนายน 2566   การรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 7375   30 มิถุนายน 2566   ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7374   30 มิถุนายน 2566   ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 7373   30 มิถุนายน 2566   การย้ายข้าราชการ  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0017.3 / 7372   30 มิถุนายน 2566   ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0011/ / 7371   30 มิถุนายน 2566   การส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0016 / 7370   30 มิถุนายน 2566   ข้าราชการมารายงานตัว  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.3 / 7369   30 มิถุนายน 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7368   30 มิถุนายน 2566   การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0034(2) / 7367   30 มิถุนายน 2566   การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0021/ / 7366   30 มิถุนายน 2566   ขอขยายเวลารับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 7365   30 มิถุนายน 2566   เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0019.4 / 7364   30 มิถุนายน 2566   แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลงจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)  นางสาวณิชารีย์ โตมี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.1 / 7363   30 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา  คุณคนึงนิจ สิญจวัตร์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 7362   30 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0021/ / 7361   30 มิถุนายน 2566   ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล  นายอำเภอทองเเสนขัน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0006 / 7360   30 มิถุนายน 2566   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.010/ / 7359   30 มิถุนายน 2566   ส่งข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0009 / 7358   30 มิถุนายน 2566   การประชุมบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าสับปะรดระดับเขต ครั้งที่ 3/2566  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 7357   30 มิถุนายน 2566   การฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 - 5  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0033.012 / 7356   30 มิถุนายน 2566   ขอเชิยเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 12)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0017.1 / 7355   30 มิถุนายน 2566   ขอให้ช่วยไกล่เกลี่ย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 7354   30 มิถุนายน 2566   ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 7353   30 มิถุนายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / 7352   30 มิถุนายน 2566   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 7351   30 มิถุนายน 2566   การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.1 / 7350   30 มิถุนายน 2566   ขอให้เปิดทางแยกบริเวณจุดตัดบนถนนสาย ง1  นายอุทัย ฟักขาว และคณะ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7349   30 มิถุนายน 2566   ร้องเรียนการสร้างรั้วทับถนน  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7348   30 มิถุนายน 2566   ขอให้ดำเนินการออกทะเบียนบ้าน  นางสาวมยุรา บัวคำ  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 7347   30 มิถุนายน 2566   ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล  นายอำเภอตรอน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อ่ต 0017.2 / 7346   30 มิถุนายน 2566   การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2568 - 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตรดิตถ์ ประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาเกษ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 7345   30 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (กำกับงานกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7344   30 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 7343   30 มิถุนายน 2566   ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ดอต0017.3 / 7342   30 มิถุนายน 2566   การส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.2 / 7341   30 มิถุนายน 2566   การอนุมัติโครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน เป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/365 วัน ที่อุตรดิตถ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0031 / 7340   30 มิถุนายน 2566   รายงานการเบิกจ่ายเงินและผลการปฏิบัติงานติดตามเร่งรัดหนี้นอกสถานที่  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0020.1/ / 7339   30 มิถุนายน 2566   โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สกุลรัตน์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.3 / 7338   30 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 7337   30 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 7336   30 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 7335   30 มิถุนายน 2566   ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาช้างป่าทำนายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.101.3 / 7334   29 มิถุนายน 2566   ขอรับเงิน กบข (อุษา)  เลขาธิการ กองทุน กบข.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7333   29 มิถุนายน 2566   ขอรับเงินบำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพ กบข (อุษา)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.101.3 / 7332   29 มิถุนายน 2566   ขอรับเงินบำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพ (พงษ์พรรณ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217