| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.2 / 3040   18 มีนาคม 2567   การจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3039   18 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3038   18 มีนาคม 2567   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0009 / 3037   18 มีนาคม 2567   ขออนุมัติเปิดระบบและตีกลับแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2566/67 ครั้งที่ 105  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4 / 3036   15 มีนาคม 2567   แจ้งเลื่อนประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3035   15 มีนาคม 2567   แจ้งเลื่อนประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอลับแล  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 3034   15 มีนาคม 2567   ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0022 / 3033   15 มีนาคม 2567   ขอรายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0009 / 3032   15 มีนาคม 2567   แจ้งตัดโอนงบประมาณคืนกรมส่งเสริมการเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0019.4(อกส.จ.) / 3031   15 มีนาคม 2567   การยืนยันสิทธิ์และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบบัญชี (ERP) และโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (LM) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0005/ / 3030   15 มีนาคม 2567   ส่งข้อมูลความต้องการกายอุปกรณ์ช่วยคนพิการ  กรมส่งเสริมพัฒนาึุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0022 / 3029   15 มีนาคม 2567   ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต (กปภ.จ) 0021/ / 3028   15 มีนาคม 2567   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0023.3 / 3027   15 มีนาคม 2567   การรายงานและจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0020.4 / 3026   15 มีนาคม 2567   การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.1 / 3025   15 มีนาคม 2567   อนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปศึกษาดูงานนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 3024   15 มีนาคม 2567   การขับเคลื่อนการดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ ประจำปี 2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0033 / 3023   15 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายอายุส  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 3022   15 มีนาคม 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ชิดชนก  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0021 / 3021   15 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี 2567  เลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0025 / 3020   15 มีนาคม 2567   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 3019   15 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี 2567  ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3018   15 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี 2567  นายอำเเภอพิชัย/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อำเภอพิชัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0021 / 3017   15 มีนาคม 2567   การจัดกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร."ประจำปี 2567  นายอำเเภอเมืองอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  0020.4 / 3016   15 มีนาคม 2567   ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 3015   15 มีนาคม 2567   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การดำเนินโครงการออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมีนาคม 2567  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / 3014   15 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.001 / 3013   15 มีนาคม 2567   แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 3012   15 มีนาคม 2567   การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่1 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 3011   15 มีนาคม 2567   รายงานการประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาทางลักผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0018.1 / 3010   15 มีนาคม 2567   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 3009   15 มีนาคม 2567   ขอนำส่งหลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่ 5 กิจกรรมในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.4 / 3008   15 มีนาคม 2567   ส่งคืนสมัดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0005/ / 3007   15 มีนาคม 2567   ขอส่งผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0017.2 / 3006   15 มีนาคม 2567   ขอส่งเอกสารโครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0020.4 / 3005   15 มีนาคม 2567   ขอให้พิจารณาจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0011 / 3004   15 มีนาคม 2567   ส่งสำเนาคำสั่งและเอกสาร  นายนิพนธ์ แก้วพูลปกรณ์,นางสาววิจิตรา วุงนนโกเใย,นายวีระศักดิ์ ธรรมกันมา  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1/ / 3003   15 มีนาคม 2567   ส่งตั๋วรับจำนำ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 3002   15 มีนาคม 2567   ขอรับการสนับสนุนรถนำคณะรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0002 / 3001   15 มีนาคม 2567   ผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 3000   15 มีนาคม 2567   การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต0010 / 2999   15 มีนาคม 2567   สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ขออุทรณ์คำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามอำนาจมาตรา 20  นายทะเบียนสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  กษ 0312.06 / 2998   15 มีนาคม 2567   แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  อต0018.3 / 2997   15 มีนาคม 2567   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2996   15 มีนาคม 2567   การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 2995   15 มีนาคม 2567   การสำรวจข้อมูลเสาวิทยุอากาศวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0033.010 / 2994   15 มีนาคม 2567   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0018.1 / 2993   15 มีนาคม 2567   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0035 / 2992   15 มีนาคม 2567   การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี 2566  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต 0035 / 2991   15 มีนาคม 2567   การประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 6491 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130