| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0019.4 (อกส.จ.) / 9059   7 สิงหาคม 2566   แจ้งเตือนโครงการครบกำหนดชำระประจำเดือนสิงหาคม 2566 และโครงการหนี้เกินกำหนดชำระ  พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 9058   7 สิงหาคม 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต.0023.5 / 9057   7 สิงหาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0020.1 / 9056   7 สิงหาคม 2566   ขอแจ้งรายการที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดในระบบNew GFMIS Thai  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0034(1) / 9055   7 สิงหาคม 2566   ส่งตัวข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0019.2 / 9054   7 สิงหาคม 2566   โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 3 KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0002/ / 9053   7 สิงหาคม 2566   รายงานวันที่มิได้รับราชการของข้าราชการสัสดี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบที่ 35  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005 / 9052   7 สิงหาคม 2566   ขอส่งแผนโครงการลงพื้นที่ติดตามหนี้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.4 / 9051   7 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / 9050   7 สิงหาคม 2566   การแต่งตั้งข้าราชการ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 9049   7 สิงหาคม 2566   ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0005 / 9048   7 สิงหาคม 2566   ขอส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 9047   7 สิงหาคม 2566   รายงานข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0016 / 9046   7 สิงหาคม 2566   แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ตรวจรับสินค้า และลงนามรับรองปริมาณ คุณภาพ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 9045   7 สิงหาคม 2566   มาตรการป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0023.3 / 9044   7 สิงหาคม 2566   ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0011/ / 9043   7 สิงหาคม 2566   หนังสือยินยอมให้เกษตรกรก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  นายเทียม มาซิว  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0034(2) / 9042   7 สิงหาคม 2566   ขอปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่3  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0017.3/ / 9041   7 สิงหาคม 2566   รายงานผลการเข้าเยี่ยมคารวะ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.4 / 9040   7 สิงหาคม 2566   การส่งคืนเงินงบประมาณ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.6 / 9039   7 สิงหาคม 2566   ผลการค้นหา หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์ การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฯ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0032 / 9038   7 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  อธิบดีกรมการศาสนา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9037   7 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเฉลมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 9036   7 สิงหาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0002 / 9035   7 สิงหาคม 2566   ส่งหนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0005 / 9034   7 สิงหาคม 2566   ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 9033   7 สิงหาคม 2566   การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทชนไก่  นายอำเภอฟากท่า  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 9032   7 สิงหาคม 2566   การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย คัน/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝน ปี 2566  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0009 / 9031   7 สิงหาคม 2566   แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2566 (เฉพาะราย)  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 9030   7 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้และหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันะ์การจัดการความรู้  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0018.1 / 9029   7 สิงหาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9028   7 สิงหาคม 2566   รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9027   7 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9026   7 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9025   7 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9024   7 สิงหาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9023   7 สิงหาคม 2566   ส่งเงินรายได้รายเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9022   7 สิงหาคม 2566   การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9021   7 สิงหาคม 2566   รายการโอนเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ของพนักงานราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานกรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 9020   7 สิงหาคม 2566   ส่งเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ประธานกรรมการ ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 9019   5 สิงหาคม 2566   รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2 / 9018   4 สิงหาคม 2566   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ฯ กิจกรรมที่ 3 การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  คุณกฤติ ปาละบุญมา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2 / 9017   4 สิงหาคม 2566   โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ฯ กิจกรรมที่ 3 การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0005 / 9016   4 สิงหาคม 2566   รายงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์  สนง.ปลัดกระทรวง พม.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0005 / 9015   4 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายการการเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0019.1 / 9014   4 สิงหาคม 2566   ร้องเรียนปัญหากองทุนหมู่บ้านชัยมงคล และเงินกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลจริม  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0032 / 9013   4 สิงหาคม 2566   ส่งข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ คลิป องค์ความรู้  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0010 / 9012   4 สิงหาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคาเครื่องสีข้าวกล้องใหม่  โรงงานบุญยวง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0020.1 / 9011   4 สิงหาคม 2566   ตรจสอบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตจัดที่ดินพื้นป่าสงวนฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0010 / 9010   4 สิงหาคม 2566   การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236