| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1 / 5412   9 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการตามมติที่ประชุม คพร.จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีการขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ "หนองชุมแสง" อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0032 / 5411   8 พฤษภาคม 2566   บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0005 / 5410   8 พฤษภาคม 2566   การประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน  ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 5409   8 พฤษภาคม 2566   ขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าเช่าบ้าน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005 / 5408   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผุ้สูงอายุ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2566  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0032 / 5407   8 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นายพันธุ์เอก ใจหลวง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5406   8 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  นางจินดา มาแก้ว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5405   8 พฤษภาคม 2566   การคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0025 / 5404   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5403   8 พฤษภาคม 2566   รายงานการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 5402   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีวันหยุดราชการติดต่อกัน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 5401   8 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5400   8 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 5399   8 พฤษภาคม 2566   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้ง ๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.2/ / 5398   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งลงนามใบสั่งจ้าง  ร้านสุนทรเทรดดิ้ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 5397   8 พฤษภาคม 2566   การประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0005/ว / 5396   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0033.010 / 5395   8 พฤษภาคม 2566   ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0034(1) / 5394   8 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ.2566  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0033.001 / 5393   8 พฤษภาคม 2566   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.เมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0133.1/02 / 5392   8 พฤษภาคม 2566   ตรวจรับการจ้าง  นางสาวสุนิสา ประสานศรี นางคำแพง จันแสนสี และนายสรรภพ นักปราชญ์  รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  อต 0020.1 / 5391   8 พฤษภาคม 2566   รายงานข้อมุลตามแบบรายงานจำนวนเรื่องนิติบุคคลขอรับบริการจดทะเบียนและนิติกรรมฯ  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.3 / 5390   8 พฤษภาคม 2566   การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  นายอำเภอบ้านโคก  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0025 / 5389   8 พฤษภาคม 2566   ส่งบัญชีพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1/ / 5388   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส้่วนตำบล  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0022 / 5387   8 พฤษภาคม 2566   ขอให้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา , ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียดและไปทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ กับจังหวัดอุตรดิตถ์  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.4 / 5386   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับการประเมินฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.2/ / 5385   8 พฤษภาคม 2566   ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0017.3 / 5384   8 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนการจัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 5383   8 พฤษภาคม 2566   ร้องเรียนการสร้างรั้วทับถนน  นางสุภาณี นันตะเงิน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5382   8 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5381   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายธนกร แสนวงค์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5380   8 พฤษภาคม 2566   ขอรับเอกสารสิทธิที่ดิน  นางสาวอภิญญา ปานอูป  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5379   8 พฤษภาคม 2566   ขอรับเอกสารสิทธิที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5378   8 พฤษภาคม 2566   ขอรับเอกสารสิทธิที่ดิน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5377   8 พฤษภาคม 2566   ขอให้ติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาจากการก่อสร้าง  นายพิรุณ ไชยภา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5376   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นางสาวสุกัญญา จังต่อตระกูล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5375   8 พฤษภาคม 2566   ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0032 / 5374   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 5373   8 พฤษภาคม 2566   ส่งแบบการประเมินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 5372   8 พฤษภาคม 2566   รายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / 5371   8 พฤษภาคม 2566   รายงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / 5370   8 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น  นายอำเภอลับแล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 5369   8 พฤษภาคม 2566   แจ้งผลการดำเนินการ  นายอำนาจ รัตนสากล  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 5368   8 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการดำเนินการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 5367   8 พฤษภาคม 2566   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0019.4/ / 5366   8 พฤษภาคม 2566   ขอส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย)  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0023.4 / 5365   8 พฤษภาคม 2566   ขออนุมัติใช้งบประมาณส่วนที่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสารธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2 / 5364   8 พฤษภาคม 2566   ส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน เมษายน 2566  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0023.2 / 5363   8 พฤษภาคม 2566   การรายงานตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 11762 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236