| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0023.5 / 1849   12 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดี  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033.103.3 / 1848   12 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการเดินทางไปปนะชุมวิชาการประจำปี ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0009 / 1847   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม  คลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0032 / 1846   12 กุมภาพันธ์ 2567   คัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีศักยภาพ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.1 / 1845   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้ประสานงานช่วยเหลือเยียวยา  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1844   12 กุมภาพันธ์ 2567   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0025 / 1843   12 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2567  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0023.2 / 1842   12 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.2 / 1841   12 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.2/ / 1840   12 กุมภาพันธ์ 2567   เปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน/ถอนเงิน บัญชีสำรองจ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจังหวัดงานสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 068-1-27018-6  ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.2 / 1839   12 กุมภาพันธ์ 2567   การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมนครั้งที่ 3/2567 ครั้งที่ 4/2567 และ ครั้งที่ 5/2567  หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.2/ / 1838   12 กุมภาพันธ์ 2567   เปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน/ถอนเงิน บัญชีสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดงานบรรเทาทุกข์ เลขที่บัญชี 068-1-60843-4  ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.1 / 1837   12 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานคอนกรีตปล่อยน้ำเข้าสู่นา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1836   12 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานคอนกรีตปล่อยน้ำเข้าสู่นา  อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 1835   12 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากการชำระค่าไฟฟ้า  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 1834   12 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1 / 1833   12 กุมภาพันธ์ 2567   การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปี 2567  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0031/ / 1832   12 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งแบบคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0017.2 / 1831   12 กุมภาพันธ์ 2567   การมอบอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน  ผู้ว่าราชการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1830   12 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / 1829   12 กุมภาพันธ์ 2567   การอนุมัติโครงการและมอบหมายให้ดำเนินโครงการการคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลังจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.4 / 1828   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอทำความตกลงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 1827   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาติออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0005/ / 1826   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน พก  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0018.3/ / 1825   9 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนิโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0021 / 1824   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิติกรณีฉุกเฉิน  เกษตรจังหวัด  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0010 / 1823   9 กุมภาพันธ์ 2567   บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการ  นายอนุษร แสนพรมปัญญา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0018.1/ / 1822   9 กุมภาพันธ์ 2567   ตัวอย่างลายมือชื่อและดวงตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องที่  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0022 / 1821   9 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้อมูลรายละเอียดค่าไฟฟ้าค้างชำระ เดือนพฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567  กองแผนงาน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0018.1 / 1820   9 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 1819   9 กุมภาพันธ์ 2567   การตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนของผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0008 / 1818   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1817   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1816   9 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1815   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0008 / 1814   9 กุมภาพันธ์ 2567   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  อต 0011 / 1813   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะกรรมการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1812   9 กุมภาพันธ์ 2567   ส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรม  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0033.004 / 1811   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ออนไลน์ ปี 2567  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0035 / 1810   9 กุมภาพันธ์ 2567   วัดเกษมจิตตาราม ขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินที่ตั้งวัด เพื่อให้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เช่า  เจ้าอาวาสวัดเกษมจิตตาราม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  อต0025 / 1809   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER OBE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 1808   9 กุมภาพันธ์ 2567   เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินวัดร้างตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.4 / 1807   9 กุมภาพันธ์ 2567   เร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของวัดวาอาราม  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0033 / 1806   9 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นายพีรชา- นางหทัยรัตน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1805   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.010 / 1804   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงิน บำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี  คลังเขต 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0016 / 1803   9 กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2  อธิบดีกรมการค้าภายใน (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0017.1 / 1802   9 กุมภาพันธ์ 2567   ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรรบกวน  นายอำเภอน้ำปาด  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3 / 1801   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.3 / 1800   9 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8199 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164