| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0005/ / 6548   25 มิถุนายน 2567   ขอรับการสนับสนุนสื่อคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0009 / 6547   25 มิถุนายน 2567   ขอแจ้งแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย (หลักสูตร หมอพืชชุมชน ปี 2567)  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0005/ว / 6546   25 มิถุนายน 2567   ขอเรียนเชิญร่วมตรวจเยี่ยมผู็ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของ ตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน  แจ้งท้าย  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0025 / 6545   25 มิถุนายน 2567   เจ้าหน้าที่รายงานตัวปฎิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่ 2  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.4 / 6544   25 มิถุนายน 2567   การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0033 / 6543   25 มิถุนายน 2567   แก้ไขทะเบียนประวัติ  กรมบัญชีกลาง  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 6542   25 มิถุนายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  รพ.ลับแล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 6541   25 มิถุนายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033.001 / 6540   25 มิถุนายน 2567   อนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  สสอ.นัำปาด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033 / 6539   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (ศราวุธ สุริยา)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6538   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (สมเจต หมั่นขีด)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6537   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (สุทธาพร อยู่สุข)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.001 / 6536   25 มิถุนายน 2567   การทำลายเอกสาร  สสอ.ท่าปลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0033 / 6535   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (ถนอม ต่ายลำยงค์)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6534   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (สำริด ต๊ะประจำ)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6533   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (นภา ทวกอ่อน)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6532   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (ณัฐธยาน์ โพธิ์ศรี)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6531   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (ธัญชนก รุ่งรังสรรค์)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033 / 6530   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (ทัศณีย์ อินมีทรัพย์)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0034(1)/ / 6529   25 มิถุนายน 2567   ย้ายข้าราชการ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(1)/ / 6528   25 มิถุนายน 2567   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0023.2 / 6527   25 มิถุนายน 2567   การย้ายพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6526   25 มิถุนายน 2567   การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการครู มาดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สังกัด ทต.ร่วมจิต  นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6525   25 มิถุนายน 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2 / 6524   25 มิถุนายน 2567   หารือการรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  เลขานุการ ก.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0034(2) / 6523   25 มิถุนายน 2567   การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็น เทรดดิ้ง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต0034(2) / 6522   25 มิถุนายน 2567   ขอรับใบแทนอนุญาต นางวราพร พาพิมพ์  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  อต 0023.2 / 6521   25 มิถุนายน 2567   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 6520   25 มิถุนายน 2567   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3 ราย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.5 / 6519   25 มิถุนายน 2567   การกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต0023.3 / 6518   25 มิถุนายน 2567   โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  0017.5 / 6517   25 มิถุนายน 2567   ขออนุญาตออกนอกเขตของผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0009 / 6516   25 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขอลาออกจากราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0023.3 / 6515   25 มิถุนายน 2567   โครงการอบรมขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6514   25 มิถุนายน 2567   ประกาศคระกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯ  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6513   25 มิถุนายน 2567   ประกาศคระกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6512   25 มิถุนายน 2567   ประกาศคระกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯ  นายอำเภอตรอน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ๐๐๑๙.๔(อกส.จ.) / 6511   25 มิถุนายน 2567   ประกาศคระกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รง0487/ / 6510   25 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการรายงานตัว  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  รง0487/ / 6509   25 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการรายงานตัว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
  อต 0019.2/ / 6508   25 มิถุนายน 2567   การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0010 / 6507   25 มิถุนายน 2567   ขอเบิกรับวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2567  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0021/ / 6506   25 มิถุนายน 2567   พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0021/ / 6505   25 มิถุนายน 2567   พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  นายอำเภอลับแล  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0032 / 6504   25 มิถุนายน 2567   ขอเชิญประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6503   25 มิถุนายน 2567   รายละเอียดข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.3 / 6502   25 มิถุนายน 2567   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0033 / 6501   25 มิถุนายน 2567   ขอให้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือน (อารีย์ คงนิ่ม)  คลังเขต 6  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6500   25 มิถุนายน 2567   ขอความช่วยเหลือ กรณี สุนัขสร้างความเดือดร้อน  นายอำเภอพิชัย  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.2 / 6499   25 มิถุนายน 2567   ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลแผนงานโครงการ และกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

บันทึกข้อมูลไว้ 8201 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165