| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0014.3/ / 9181   9 สิงหาคม 2566   น.ส.ธันชนก ศรีคำตำบล ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  อธิบดีกรมป่าไม้  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต0014.3/ / 9180   9 สิงหาคม 2566   น.ส.ธันชนก ศรีคำตำบล ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  นส.ธันขนก  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  อต 0023.2 / 9179   9 สิงหาคม 2566   แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฎิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2564  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0005/ / 9178   9 สิงหาคม 2566   ขอยกเลิกผู้ขอรับอุปการะและคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 9177   9 สิงหาคม 2566   ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 9176   9 สิงหาคม 2566   การจัดงานพิธีมหามงคลภิเษกเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9175   9 สิงหาคม 2566   การจัดงานพิธีมหามงคลภิเษกเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9174   9 สิงหาคม 2566   การจัดงานพิธีมหามงคลภิเษกเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0023.5 / 9173   9 สิงหาคม 2566   โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0028 / 9172   9 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานสรุปผลการสำรวจฯ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต0032 / 9171   9 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9170   9 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9169   9 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0006/ว / 9168   9 สิงหาคม 2566   แจ้งผลปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่  แนบท้าย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต0032 / 9167   9 สิงหาคม 2566   ขอเชิญประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9166   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9165   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9164   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9163   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 9162   9 สิงหาคม 2566   มอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 9161   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.3 / 9160   9 สิงหาคม 2566   ขอความสนับสนุนการจัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทางสติปัญญาในชุมชน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0032 / 9159   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9158   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 9157   9 สิงหาคม 2566   พิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0033.010 / 9156   9 สิงหาคม 2566   ส่งข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0018.1 / 9155   9 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9154   9 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 9153   9 สิงหาคม 2566   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 9152   9 สิงหาคม 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9151   9 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 9150   9 สิงหาคม 2566   การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มมวลชน  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9149   9 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต ๐๐๑๘.๓/ / 9148   9 สิงหาคม 2566   การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มมวลชน  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ผอ.รมน.อต./สันติบาลจังหวัด  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0010 / 9147   9 สิงหาคม 2566   ขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต0025 / 9146   8 สิงหาคม 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570 ) พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 9145   8 สิงหาคม 2566   ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพื่อทดแทนการขาดแคลนอัตรากำลัง ตำแหน่งพนักงานขับรถ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 9144   8 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  นายอำเภอพิชัย นายอำเภอตรอน  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9143   8 สิงหาคม 2566   ย้ายข้าราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005 / 9142   8 สิงหาคม 2566   ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายกิจกรรมการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปี 2566  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0007 / 9141   8 สิงหาคม 2566   ขอนุมัติประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2566  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0017.3 / 9140   8 สิงหาคม 2566   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0007 / 9139   8 สิงหาคม 2566   ขออนุมัติประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตัว์น้ำ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2566 (แห่งใหม่)  อธิบดีกรมประมง  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0006/ / 9138   8 สิงหาคม 2566   ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดมหกรรมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit Green Fest 2023 พร้อมถ่ายทอดสดกิจกรรม  สวท.อุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  อต 0009 / 9137   8 สิงหาคม 2566   ขอสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 9136   8 สิงหาคม 2566   ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9135   8 สิงหาคม 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดของมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9134   8 สิงหาคม 2566   จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9133   8 สิงหาคม 2566   แต่งตั้งสารวัตรกำนัน  นายอำเภอพิชัย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 9132   8 สิงหาคม 2566   เกณฑ์มาตรฐานศูนย์รับแจ้งการควบคุมตวและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 10834 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217